Gemeente Breda

29-05-2002

Meer kansen voor kinderen: Beleid onderwijskansen tot 2006 vastgesteld

Breda wil ook voor 2002-2006 de kansen voor kinderen in Breda op een ononderbroken schoolloopbaan en op een goede toekomst vergroten. De inspraakreacties op het conceptbeleidsplan onderwijskansen waren over het algemeen positief. Het college kan nu aan de slag om de doelstellingen uit het plan te realiseren. De prioriteit voor 2002-2006 ligt bij de toepassing en verbreding van de schoolontwikkeling op alle onderwijskansenscholen in Breda. Scholen gaan hierbij aan de slag om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Actuele themas zijn hierbij integraal taalbeleid, leerlingenzorg, ouderbetrokkenheid en voortijdig schoolverlaten. Het college wil voor het onderwijskansenbeleid in 2002-2006 jaarlijks een bedrag van ongeveer e 2,5 miljoen inzetten.

Het beleid van 1998-2002 wordt gecontinueerd en geïntensiveerd. Veel meer dan tot nu toe worden de Bredase doelstellingen, ook op grond van landelijke doelstellingen, vertaald naar meetbare prestaties. Breda heeft met het ministerie van OC&W in 2001 een convenant afgesloten om de kwaliteit van het onderwijs en de prestaties van leerlingen te verbeteren. In het schooljaar 2001-2002 zijn drie basisscholen en één school voor voortgezet onderwijs gestart met het opstellen en uitvoeren van een schoolontwikkelingsplan.

Onderwijskansenscholen
Per jaar kunnen minimaal twee onderwijskansenscholen aan de slag met de ontwikkeling van de school. In nauw overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs, stichting Sprong en de gemeente is een keuze gemaakt voor deelname van twee scholen voor voortgezet onderwijs gedurende de planperiode. De scholen krijgen in het eerste jaar geld voor de ontwikkeling en uitvoering van het schoolontwikkelingsplan. Daarnaast krijgen scholen de mogelijkheid om met de inzet van de basisbijdragen onderwijskansen op maat activiteiten in te kopen om verder uitvoering te geven aan het schoolontwikkelingsplan.

Stedelijke aanpakNaast de schoolgerichte aanpak wordt stedelijk een aantal activiteiten c.q. projecten gecontinueerd en daarmee gestimuleerd. Naast het werken vanuit het niveau van de school blijft het immers van belang om op stedelijk niveau themas als taalbeleid, ouderbetrokkenheid en sociale competentie verder te ontwikkelen.

Vroegschoolse educatie
Op grond van het bestedingsplan Voor- en Vroegschoolse Educatie, vastgesteld door de gemeenteraad in oktober 2001, wordt de invoering van gestructureerde programmas als Kaleidoscoop en Piramide in de voor- en vroegschoolse periode vormgegeven.
Hiermee krijgt het peuterpluswerk (4 dagdelen peuterwerk vanaf 2 jaar voor doelgroeppeuters op grond van een gestructureerd programma) gestalte en wordt een doorgaande lijn tussen peuterspeelzalen en basisscholen in onderwijskansengebieden in Breda gerealiseerd. Een maximale inzet van de voor- en vroegschoolse educatie heeft voor 2002-2006 eveneens prioriteit.

Onderwijskansenbeleid
Vanaf 1998 heeft de gemeente Breda de verantwoordelijkheid voor het onderwijskansenbeleid. De gemeenteraad heeft in juni 1998 het onderwijskansenplan 1998-2002 Kansen voor Kinderen vastgesteld. De eerste periode is bijna ten einde en daarom is voor de tweede beleidsperiode 2002-2006 een nieuw beleidsplan gemaakt. Het advies van de stichting Sprong (de organisatie in Breda belast met de coördinatie van het onderwijskansenbeleid) is de basis voor Meer kansen voor kinderen.

Terugkijkend op de afgelopen jaren is er in Breda op het gebied van onderwijskansenbeleid veel gebeurd. Op een aantal terreinen liep Breda voorop bij de ontwikkeling van projecten. Piramide en Kaleidoscoop (progammas in de voor- en vroegschoolse periode om (taal)achterstand te voorkomen) zijn verankerd in Breda en vormen nu de basis van het voor- en vroegschoolse beleid in Breda. Met La Niña (peuterspeelzaal) is een geslaagd experiment uitgevoerd op het gebied van de concrete samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool onder één dak. De locaties Speel Mee hebben geleid tot een grote toename van voornamelijk allochtone peuters naar de peuterspeelzaal. Door de projecten Spel aan huis, Opstap en het Voorleesproject zijn ouders meer en meer betrokken bij het onderwijs aan hun kind. Dit alles vormt de basis voor de volgende periode.

Breda, 29 mei 2002

Deel: ' Beleid onderwijskansen Breda tot 2006 vastgesteld '
Lees ook