Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

Beleidsbesluit schelpdiervisserij naar Tweede Kamer

5 maart 1999 -

In de Waddenzee moeten betere kansen worden gecreëerd voor het ontstaan van stabiele mosselbanken en in de Oosterschelde moeten meer schelpdieren voor de vogels beschikbaar blijven. Dat zijn de belangrijkste aanpassingen in het beleid voor de mossel- en de kokkelvisserij. Staatssecretaris G.H. Faber van LNV heeft haar beleidsbesluit hierover vandaag aan de Tweede Kamer toegezonden. Zij besloot tot deze veranderingen op basis van een evaluatie van het beleid uit de voorgaande periode. In de Westerschelde en de Voordelta wordt het bestaande beleid voortgezet.
In 1993 werd in de Structuurnota Zee- en kustvisserij ‘Vissen naar evenwicht´ beleid geformuleerd voor de schelpdiervisserij voor de jaren 1993-2003. Doel ervan was het beëindigen van negatieve effecten van deze visserij op een aantal belangrijke natuurwaarden. Natuurlijke biotopen zoals stabiele mosselbanken en zeegrasvelden moesten de kans krijgen zich te herstellen en er moest voldoende voedsel voor de vogels blijven. Daartoe werd een deel van de droogvallende platen in Waddenzee en Oosterschelde permanent voor de visserij gesloten en werd bepaald dat de visserij in jaren van schaarste aan schelpdieren volledig zou worden gesloten. In niet-schaarse jaren zou de sector beheerst vissen in de opengestelde gebieden, volgens een zelf opgesteld beheersplan.
Halverwege de beleidsperiode was een evaluatie voorzien, die zo nodig tot bijstelling van het beleid zou kunnen leiden. Vorig jaar werd deze evaluatie afgerond. Een belangrijke conclusie was dat het herstel van stabiele mosselbanken door natuurlijke omstandigheden was achtergebleven bij de verwachtingen. Daarom kiest mevrouw Faber nu voor een versterkte inzet op dit punt. Een areaal mosselbanken van 2000 tot 4000 ha lijkt tot de mogelijkheden te behoren. Er is inmiddels onderzocht welke gebieden in de Waddenzee de beste kansen bieden. De staatssecretaris heeft aan de sector gevraagd de meest kansrijke gebieden -voor zover ze niet reeds permanent gesloten zijn- in een nieuw beheersplan aan te wijzen als niet te bevissen gebieden. In de begrenzing van de permanent gesloten gebieden worden enkele wijzigingen aangebracht. Het beleid voor de voedselreservering voor vogels blijft in de Waddenzee ongewijzigd.
De situatie in de Oosterschelde is anders. De vooruitzichten voor de voedselvoorziening van vogels zijn daar niet gunstig: het areaal platen loopt terug en er zijn nauwelijks alternatieve voedselbronnen. Het kokkelbestand moet volledig de voedselbehoefte van de vogels dekken. Daarom wordt de visserij beëindigd (of niet opengesteld) als op de platen minder dan 5 miljoen kg kokkelvlees aanwezig is. Tot nu toe gebeurde dat pas als er minder dan 2 miljoen kg was. De visserij op nieuwe schelpdiersoorten zoals strandschelp, nonnetje, zwaardschede en mesheft wordt in de kustwateren niet toegestaan wegens de extra bodemverstoring die dit meebrengt.
Dertien belanghebbende organisaties hebben eerder op het concept van het beleidsbesluit gereageerd of hebben er advies over uitgebracht.

Deel: ' Beleidsbesluit schelpdiervisserij naar Tweede Kamer '
Lees ook