Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO127
Datum: 26 mei 1999

Beleidskader Lokale Veiligheid in inspraak

Van 31 mei tot 26 juni 1999 ligt het Beleidskader Lokale Veiligheid ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis aan de Koningshoek. Gedurende deze vier weken kan iedereen mondeling of schriftelijk zijn of haar mening over deze rapportage geven.

In het Programma op Hoofdzaken 1999-2002 heeft de gemeenteraad van Maassluis extra aandacht gevraagd voor het integraal veiligheidsbeleid. Het gegeven dat burgers zich onveilig voelen wordt onaanvaardbaar geacht. Zowel in hun woning, op straat als elders moeten burgers zich veilig kunnen voelen. De gemeente moet met haar beleid deze veiligheid kunnen waarborgen. In het Beleidskader Lokale Veiligheid is aangegeven hoe het veiligheidsbeleid in de gemeente Maassluis wordt vormgegeven, hoe dit beleid is verweven in het totale gemeentelijke beleid en welke factoren het gemeentelijk veiligheidsbeleid beïnvloeden. De dwarsverbanden tussen de diverse beleidsterreinen worden in beeld gebracht.
In het Beleidskader wordt aandacht besteed aan de wijze waarop burgers hun bijdrage kunnen leveren aan het veiligheidsbeleid. Het wijkbeheer heeft hierin een belangrijke, vooral signalerende rol. De medewerking en medeverantwoordelijkheid van burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen is onmisbaar bij het "bewaken" en realiseren van de veiligheid in Maassluis. De rapportage over Lokale Veiligheid wordt dan ook aan diverse instellingen en organisaties toegezonden met het verzoek hun mening kenbaar te maken.

Inspraak
Belangstellenden kunnen zowel mondeling als schriftelijk op de rapportage reageren. Schriftelijk reageren kan door voor 26 juni een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Maassluis. Een mondelinge reactie kan worden ingediend bij mevrouw B.C.T. van der Laan van de afdeling kabinet, communicatie en juridische zaken in het stadhuis, telefoon 5931731. Na afloop van de inspraakperiode wordt een eindverslag van alle inspraakreacties gemaakt. Dit eindverslag zal als bijlage worden opgenomen in de rapportage Beleidskader Lokale Veiligheid en zal samen met de rapportage worden voorgelegd aan de raadscommissie voor Algemene en Bestuurszaken en de gemeenteraad.

Laatste wijziging: 25 May 1999

Deel: ' Beleidskader Lokale Veiligheid Maassluis in inspraak '
Lees ook