NIBRASamenvatting beleidsnota "De veiligheidsketen gesmeed"

In de "Beleidsnota Rampenbestrijding 2000-2004 - De Veiligheidsketen gesmeed" staan de plannen voor een betere rampenbestrijding in Nederland. De komplete nota kan via Internet worden gedownload. (www.minBZK.nl) Hieronder een samenvatting van deze nota.

Brandweer, politie en de geneeskundige hulpverleningsdiensten zullen hun activiteiten beter organiseren om de veiligheidsrisico's in de samenleving het hoofd te bieden. Naast de bestrijding van rampen zal het accent meer komen te liggen op het voorkómen en beperken van risico's. De gemeenten binnen een regio en hun hulpverleningsdiensten zullen beter samenwerken. De grenzen van de verschillende brandweer-, politie- en geneeskundige regio's zullen uiterlijk in 2003 samenvallen. De regionale brandweerkorpsen krijgen de taak een Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding op te stellen, dat alle betrokken hulpverleningsdiensten moeten goedkeuren. De provincie moet dit plan toetsen. Hierdoor krijgen de provincies meer invloed op de kwaliteit van de rampenbestrijdingsorganisatie. Het kabinet stelt in deze kabinetsperiode 85 miljoen gulden per jaar extra beschikbaar voor de rampenbestrijding. Door een nieuw systeem van financiering zullen regio's waar grotere veiligheidsrisico's zijn meer geld krijgen dan regio's met kleine risico's.

Dat zijn de belangrijkste punten in de nota "Rampenbestrijding, de veiligheidsketen gesmeed". Staatssecretaris drs. G.M. de Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de nota aan de Tweede Kamer aangeboden. De nota bouwt voort op het Project Versterking Brandweer (PVB) en het Project Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PGHOR). Beide projecten hebben gezorgd voor een aanzienlijke versterking van de brandweer en de geneeskundige hulpverlening afzonderlijk; nu is extra aandacht nodig voor de onderlinge samenwerking tussen deze en andere diensten betrokken bij de rampenbestrijding.

Voorkomen is beter
De afgelopen jaren is de aandacht voor veiligheid toegenomen bij de besluitvorming over risicovolle projecten. Al in de ontwerpfase van bijvoorbeeld tunnels, wegen en spoorwegen wordt gelet op veiligheidsaspecten voor toekomstige gebruikers, omwonenden en hulpverleners. Tot nu toe gebeurt dit voor elk project afzonderlijk. De komende jaren zal een meer algemeen risicobeleid gevoerd worden. Er komt een "meetlat" waarmee vastgesteld kan worden wat een maatschappelijk aanvaardbaar veiligheidsniveau is. Om te beginnen zal dit gebeuren voor tunnels. Ook zullen veiligheidsconcepten worden opgesteld voor ondergrondse parkeergarages en ondergrondse winkelcentra.

Regionale beheersplannen rampenbestrijding
De regionale brandweerkorpsen krijgen de taak een Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding op te stellen. Deze plannen moeten gebaseerd zijn op een grondige analyse van de veiligheidsrisico's in de regio. De beheersplannen moeten afspraken bevatten over de prestaties die brandweer, politie en geneeskundige hulpverleningsdiensten moeten kunnen leveren. Verder moeten er afspraken in staan over bovenregionale en grensoverschrijdende samenwerking, over het regelmatig houden van multidiscliplinaire oefeningen en over de kwaliteitsbewaking van de rampenbestijding. De provincies moeten de beheersplannen uiteindelijk vaststellen. Op basis van het regionale beheersplan rampenbestrijding stellen de besturen van de brandweer, de politie en de geneeskundige diensten vervolgens hun eigen organisatieplannen vast.

Gelijke gebiedsindelingen
Om de slagvaardigheid van brandweer, politie en geneeskundige diensten te vergroten, zullen uiterlijk in 2003 de grenzen van de verschillende hulpverleningsregio's samenvallen. Op dit moment kent Nederland nog 38 brandweerregio's, 25 politieregio's en 32 ambulanceregio's. Halverwege volgend jaar zullen de gemeenten en provincies voorstellen doen over nieuwe regio-indelingen. In 2003 zullen deze regio-indelingen wettelijk worden vastgelegd. Uiteraard blijven daarna wijzigingen mogelijk als dat een goede taakuitoefening door de samenwerkende hulpverleningsdiensten ten goede komt.

Deel: ' Beleidsnota "De veiligheidsketen gesmeed" rampenbestrijding '
Lees ook