Gemeente Delft

11 juni 1999
Persbericht goed toegerust op weg naar de 21e eeuw’

De raadscommissie Cultuur, Kennis en Economie heeft op 3 juni positief geadviseerd over de beleidsnota ‘Goed toegerust op weg naar de 21e eeuw’ van de gemeentemusea Delft. De nota geeft een schets van de gewenste ontwikkeling van Museum Lambert van Meerten, Volkenkundig Museum Nusantara en Stedelijk Museum Het Prinsenhof in de periode 1999-2003. In het najaar verschijnt een ondernemings-plan, waarin de financiële consequenties van de voorgenomen beleidsdoelen zijn verwerkt.

De komende jaren staan in het teken van de herstructurering van de drie instellingen tot eigentijdse musea. Daarbij gaat de aandacht uit naar het op peil brengen van de meest basale voorzieningen voor het publiek. Daarbij staan de wensen en behoeften van de bezoekers centraal. Hierbij moet gedacht worden aan een vernieuwing van de semi-permanente opstellingen in de drie musea, meertalige teksten, ontwikkelen van foldermateriaal en interactieve presentaties.

De museumorganisatie legt de komende jaren de nadruk op de participatie van Delftenaren, jongeren, scholieren, ouderen en allochtonen als bijzondere publieksgroepen. Ook verhoging van het bezoekersaantal van 100.000 naar 150.000 per jaar voor de drie musea tezamen is een doelstelling. Om deze resultaten te bereiken is een afwisselend en op de wensen van het publiek afgestemd tentoonstellingsprogramma, een actieve publieksbenadering op basis van productmarkt-combinaties en een herprofilering van de drie musea afzonderlijk noodzakelijk.

Vernieuwing van de semi-permanente opstellingen in de drie musea is onderdeel van deze herprofilering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘proefmodulen’, waarbij onderwerpen aan de orde komen als de geschiedenis van de stad Delft, grote Delftenaren, Willem van Oranje en de Opstand, het Delfts aardewerk en de relaties van de stad nationaal en internationaal.

Museum Lambert van Meerten wordt, vooruitlopend op een eventuele realisatie van het Delfts Aardewerk Centrum, heringericht tot Delfts Aardewerk Museum. Volkenkundig Museum Nusantara richt zich meer dan voorheen op de vele verschillende aspecten van de uit 1596 daterende relatie van Nederland en Indonesië, met ruime aandacht voor de VOC. Het Prinsenhof gaat meer aandacht besteden aan de Delftse geschiedenis door middel van wisselende tentoonstellingen, waarbij steeds andere aspecten van de stadsgeschiedenis aan bod komen. Daarnaast zal eigentijdse beeldende kunst in de tentoonstellings-programmering opgenomen worden.

Op deze herprofileringen is een deel van het tentoonstellingsprogramma voor de komende beleidsperiode afgestemd. De onderwerpen die daarin aan bod komen zijn zo gekozen dat delen van de tijdelijke exposities direct toepasbaar zijn in latere, definitieve, opstellingen.

Deel: ' Beleidsnota Delft Goed toegerust op weg naar de 21e eeuw '
Lees ook