Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM/01.2610
datum
18-07-2001

onderwerp
Veilig voedsel in een veranderende omgeving, beleidsnota voedselveiligheid 2001- 2004
doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij doen wij u de beleidsnota voedselveiligheid 2001-2004 'Veilig voedsel in een veranderende omgeving' toekomen. In de vergadering van de Ministerraad van 13 juli jl. is deze nota vastgesteld.

De nota gaat in op de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en bedrijfsleven. De nota kondigt de overheidsacties aan op het gebied van organisatie en beleid: * versterking risico-analyse (normstelling, afwegingskader, signalering, risicobeoordeling)
* afstemming wetgeving en meer mogelijkheden voor spoedmaatregelen * de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit * modernisering ketengarantiesystemen

Hoofdstuk 5 van de nota gaat in op de instelling van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit. Het instellingsbesluit van deze autoriteit is u separaat toegezonden per brief TRCNVa/2001/13 dd 17 juli 2001.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Dr. E. Borst-Eilers

Bijlage:
Beleidsnota voedselveiligheid 2001-2004 (PDF-formaat, 108 Kb)

ZIE HET ORIGINELE BERICHT VOOR OPHALEN VAN PDF-BESTANDENDeel: ' Beleidsnota voedselveiligheid 2001-2004 '
Lees ook