Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO042
Datum: 23 februari 1999

Beleidsplan Algemene bijstandswet 1999

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Beleidsplan Algemene bijstandswet en Ioaw/z (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/ gewezen zelfstandigen) voor het jaar 1999. Het beleidsplan is voorgelegd aan het cliëntenplatform van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid en zal worden behandeld in de openbare vergadering van de raadscommissie voor sociale zaken c.a. op 24 februari, aanvang 20.00 uur.

De Algemene bijstandswet is een vangnet voor wie geen andere middelen van bestaan heeft. In de wet staat dat uitkeringsgerechtigden gestimuleerd moeten worden om weer in hun eigen onderhoud te voorzien. Wie aanspraak maakt op een uitkering moet aan strengere eisen voldoen dan in het verleden. Ook heeft de gemeente sinds de invoering van de nieuwe Algemene bijstandswet in 1996 meer instrumenten gekregen om misbruik tegen te gaan en de uitstroom uit de bijstand te bevorderen. Het tegengaan van misbruik van de bijstand is belangrijk, juist om er voor te zorgen dat de uitkeringen terecht komen bij die mensen die er echt recht op hebben en er op zijn aangewezen. In het jaarlijkse beleidsplan moeten gemeenten aangeven hoe ze dat beleid vorm geven en welke uitgangspunten worden gehanteerd.

Daling
In het beleidsplan1999 wordt geconstateerd dat er een daling plaatsvindt van het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente Maassluis. Waren er eind december 1997 nog 974 personen die een uitkering ontvingen via de gemeente, op 31 december 1998 was dat aantal gedaald tot 838. Deze daling is groter dan het landelijk gemiddelde, en aanzienlijk groter dan de daling in de regio-gemeenten. Bijna de helft van de Maassluise uitkeringsgerechtigden is ouder dan
45 jaar.

Doelstellingen
In 1998 is de Wet Inschakeling Werkzoekenden ingevoerd, een vorm van gesubsidieerde arbeid die er op is gericht langdurig werklozen werkervaring op te laten doen. Er wordt naar gestreefd om in 1999 60 Wiw-dienstbetrekkingen te vervullen, waarvan 20 bedoeld zijn voor jongeren. Deze mensen komen in dienst van de gemeente. Daarnaast moeten 15 Wiw-werkervaringsplaatsen, waarbij de cliënt in dienst komt bij een reguliere werkgever of bemiddelingsorganisatie, worden vervuld.
Ook het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is in 1998 van start gegaan. In het CWI werken arbeidsbureau, uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheidswetgeving en de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente samen. Werkzoekenden kunnen zodoende bij één loket terecht voor het zoeken naar werk en het aanvragen van een uitkering. Het Project Onbenutte Kwaliteiten, dat eveneens in 1998 is gestart, is bedoeld om de sociale activering te stimuleren. Langdurig werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden gestimuleerd en begeleid om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, bijvoorbeeld door een cursus te volgen of vrijwilligerswerk te verrichten.

Er worden in het beleidsplan Algemene bijstandswet 1999 verschillende beleidsdoelstellingen geformuleerd, onder andere op het gebied van de intensivering van de arbeidstoeleiding, het rechtmatigheidsbeleid, de bijzondere bijstand, de uitstroom uit de bijstand, zorgbeleid, voorlichting en cliëntparticipatie.

Laatste wijziging: 23 February 1999

Deel: ' Beleidsplan Algemene bijstandswet Maassluis '
Lees ook