Beleidsplan Koninklijke Bibliotheek 1998-2001

_________________________________________________________________

Samenvatting

In de planperiode zullen in het beleid drie accenten worden gelegd:

Depot van Nederlandse Elektronische Publicaties Het huidige experiment zal worden omgezet in een operationele dienst. Voor 1998 zijn additionele middelen in het kader van het Actieprogramma Elektronische Snelwegen beschikbaar, maar vanaf 1999 is er nog een financieringsbehoefte van K 800 per jaar.

Digitalisering en conservering Onderdelen van de collectie zullen worden gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via de KB-netwerkdienst ten behoeve van een grotere toegankelijkheid van Nederlands cultureel erfgoed en de conservering van de originele documenten.

Versterking bibliotheekvoorziening geesteswetenschappen Voor de versterking van de bibliotheekvoorziening voor de geesteswetenschappen is er vanaf 1999 K 500 extra nodig voor de aanschaf van literatuur. De additionele financiering die daarvoor nodig is, maakt deel uit van het landelijke Plan van aanpak voor versterking van de geesteswetenschappen, dat de KB in nauw overleg met de andere betrokken bibliotheken heeft opgesteld in het kader van een IWI-project. De KB zal bevorderen dat dit plan wordt uitgevoerd. Het profiel van de eigen collectie zal (opnieuw) kritisch worden bekeken en het collectiegerichte onderzoek zal worden versterkt.

Reductie van personeel De financiële middelen zijn schaars in verhouding tot de omvang van de wettelijke taken en moeten dus selectief worden aangewend. Het aanbod van gedrukte publicaties neemt niet af, zodat op dat gebied geen besparingen te vinden zijn. Vooralsnog moet een twee- sporenbeleid worden gevolgd, hetgeen een grote inspanning vergt. Bij ongewijzigd beleid zou een toenemend tekort ontstaan op het personeelsbudget; derhalve is een reductie van het personeelsbestand onvermijdelijk, waardoor de keuzeproblemen nog weer worden verscherpt.

Om- & bijscholing Gezien de financiële beperkingen zullen de beleidsdoelen grotendeels moeten worden bereikt via herschikking van personeel. Om de vele vernieuwingen te kunnen opnemen moet de organisatie beschikken over voldoende flexibiliteit. Daarom zal extra aandacht worden gegeven aan mogelijkheden voor om- en bijscholing van personeel en deskundigheidsbevordering op het gebied van management. Het budget voor opleidingen zal worden verhoogd en het management development-programma voor het midden- en hoger kader zal de komende jaren worden gecontinueerd.

Planning & control De vernieuwing van het bestuurs- en beheersinstrumentarium, waarmee in 1996 een begin is gemaakt, zal in de praktijk verder worden uitgewerkt en de onderlinge afstemming van de onderdelen zal worden verbeterd. Ter ondersteuning en beheersing van de werkzaamheden zal de controlfunctie verder worden uitgebouwd.

Versterking gebruikersgerichtheid Er is in de afgelopen jaren al veel gedaan om tegemoet te komen aan de gedifferentieerde behoeften van KB-gebruikers, maar een intensiever gebruik van de collecties en diensten is gewenst. Op basis van een analyse van primaire doelgroepen, zullen maatregelen worden genomen om de gebruikersgerichtheid te versterken.

Hostfunctie Met het oog op de schaalvoordelen bij het gebruik van de technische infrastructuur zal de KB tegen een vergoeding aan uitgevers en wetenschappelijke bibliotheken faciliteiten bieden voor opslag en beheer van elektronische bestanden.

_________________________________________________________________

© Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland

Deel: ' Beleidsplan Koninklijke Bibliotheek 1998-2001 '
Lees ook