Provincie Zuid-Holland


17 februari 1999

"Meer aandacht voor voorkómen van milieu- en waterproblemen" Beleidsplan Milieu en Water

"Om de kwaliteit van de leef- en werkomgeving te verbeteren moeten milieu en water richtinggevend worden voor ons beleid. Met saneren en beheren hebben we al veel bereikt, maar de provincie moet meer inspelen op toekomstige milieu- en waterproblemen." Dat zeggen de gedeputeerden Wolf, Heijkoop en De Jong van de provincie Zuid-Holland bij de presentatie van het voorontwerp voor een nieuw Beleidsplan Milieu en Water.

De voorbereidingen voor het Beleidsplan Milieu en Water begonnen anderhalf jaar geleden. De provincie heeft sindsdien overleg gevoerd met tal van gemeenten , waterschappen en belangenorganisaties op het gebied van milieu, water, natuur en bedrijfsleven. "Meer anticiperen en inspelen op regionale verschillen" is een van hun aanbevelingen. Gedeputeerde Staten nemen die over als uitgangspunt voor het Beleidsplan Milieu en Water.

strategisch plan
Het Beleidsplan Milieu en Water is een strategisch plan met alleen de hoofdrichting van het beleid. Uitvoeringsbeslissingen nemen Provinciale Staten pas later. De provincie gaat daarvoor op zoek naar initiatieven van Zuid-Hollandse organisaties en wil ook zelf nieuwe initiatieven ontwikkelen. "Het voorontwerp is een uitnodiging aan Zuid-Hollandse overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om ideeën aan te reiken" zegt milieugedeputeerde Jaap Wolf.

De provincie wil het nieuwe milieu- en waterbeleid uitwerken langs zes thema's: vitaal stedelijk gebied, bedrijvig Zuid-Holland, mobiliteit en leefkwaliteit, water en milieu in het landelijk gebied, grote wateren en handhaving voor omgevingskwaliteit.

water als verbinding tussen stad en land
Samen met gemeenten en waterschappen in de regio's Leiden, Drechtsteden, Rijnmond en Haaglanden wil de provincie 'regionale gebiedsvisies' opstellen. Stadsdistributie, schone bussen, energiebesparing en een andere omgang met water in en om de stad zijn voor de provincie belangrijke punten. De provincie wil onderzoeken waar waterberging (voor de opvang van grote hoeveelheden rivier- of regenwater) te combineren is met recreatiegroen. "Water moet geen barière, maar juist 'n verbinding zijn tussen stad en land", aldus gedeputeerde Jan Heijkoop. "Op deze manier kunnen we beter inspelen op verdroging in de zomer en op hoge waterstanden in de winter." Ook in het landelijke gebied wil de provincie mogelijkheden vinden voor waterberging en -conservering en het natuurlijke watersysteem meer kansen geven. Om de veiligheid in Zuid-Holland ook in de toekomst te waarborgen en in te spelen op klimaatverandering en bodemdaling wil de provincie de rivieren buitendijks meer ruimte geven. "Water moet sturend worden voor de ruimtelijke inrichting van Zuid-Holland."

terreinwinst voor milieu en economie
Veel bedrijventerreinen en glastuinbouwgebieden in Zuid-Holland zullen de komende jaren vernieuwd worden. Ook komen er grote bedrijventerreinen bij. Daarvoor ontwikkelt de provincie een stimuleringsprogramma voor 'duurzame bedrijventerreinen'. Samen met gemeenten en bedrijfsleven wil zij enkele pilot-projecten starten en de kansen onderzoeken van samenwerking tussen bedrijven. Ook wil de provincie zich meer gaan inzetten voor duurzame energie en voor energiebesparing.

mobiliteit en leefkwaliteit
Gedeputeerde Staten pleiten voor de aanleg van snelle lichte trams voor het efficiënter benutten van openbaarvervoerknooppunten en voor een betere kwaliteit en bereikbaarheid van stations onder meer voor fiets en bus. Het wegvervoer wil de provincie beter stroomlijnen door stadsdistributie en door het maken van bereikbaarheidsprofielen voor bedrijvenlocaties.

milieukwaliteit voor natuurkwaliteit
De milieu- en waterkwaliteit in belangrijke natuurgebieden zoals de duinen en in de plassen- en veenweidegebieden in Zuid-Holland wil de provincie met voorrang verbeteren.

In het overgangsgebied van stad en land staat de landbouw onder druk. De provincie wil hier de biologische landbouw stimuleren en landbouw met een verbrede productiebasis bevorderen. Dit komt ook de milieukwaliteit en de natuur ten goede.

De provincie heeft voor Rijnmond een aparte bijlage opgesteld waarin het beleidsplan naar deze regio is vertaald. Ook voor andere regio's kunnen zulke 'gebiedsuitwerkingen' komen. Van het voorontwerp voor het Beleidsplan Milieu en Water verschijnt eind maart een populaire versie: in gedrukte vorm en op Internet (www.pzh.nl). Eind september moet het ontwerpplan gereed zijn en begint de inspraakprocedure. Begin 2000 stellen Provinciale Staten het plan vast.

noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rein van Gisteren van de afdeling Communicatie, telefoon 070 441 65 76

Deel: ' Beleidsplan Milieu en Water Zuid-Holland '
Lees ook