Gemeente Breda


BELEIDSPLAN SOCIALE ZAKEN VOOR 2000 POSITIEF ONTVANGEN

Vertegenwoordigers van Bredase uitkeringsgerechtigden hebben overwegend positief gereageerd op het beleidsplan Abw 2000 . Het College van Burgemeester & Wethouders heeft dit plan onlangs voor inspraak voorgelegd aan de Participatie Raad Breda en aan andere betrokken instanties en het is ter inzage gelegd. Een aantal punten uit dit beleidsplan springen in het oog. Zo wil de gemeente het komende jaar ruim 2 miljoen gulden extra uittrekken voor armoedebestrijding en wil ze ervoor zorgen dat zoveel mogelijk werklozen weer aan een baan geholpen worden. Ook worden in het plan maatregelen genoemd om de sociale participatie te bevorderen en wordt er aandacht besteed aan de gezondheid van kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen. Vanaf volgend jaar komen bovendien meer mensen voor speciale financiële regelingen in aanmerking. De inspraak op dit beleidsplan is inmiddels verwerkt.

Armoedeval

Wanneer mensen weer gaan werken nadat zij een uitkering hebben ontvangen, krijgen zij soms te maken met de zogenaamde armoedeval. Om de armoede in Breda te bestrijden heeft de gemeente veel verschillende regelingen, waarvan de bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de BredaPas de belangrijkste zijn. In het beleidsplan doet de gemeente ook suggesties om de armoedeval aan te pakken. Door een stijging van hun inkomen komen zij niet langer, of in mindere mate, in aanmerking voor de verschillende gemeentelijke regelingen. In het beleidsplan geeft de gemeente aan dat mensen nog een jaar na het beëindigen van hun uitkering toch nog in aanmerking komen voor de verschillende regelingen. Voorwaarden zijn wel dat hun inkomen niet boven 120% van het minimumloon ligt en dat ze tijdens hun uitkering al in aanmerking kwamen voor deze regelingen.

De Participatieraad, belangenbehartiger van de Bredase minima, heeft positief gereageerd op de plannen. Daarnaast is de Participatieraad tevreden over de concrete aanpak van de armoede in Breda. Zo is er onlangs een Bijzondere Bijstandsgids Breda verschenen, is de aanvraagprocedure voor bijzondere bijstand verkort en is de groep mensen die voor de regeling duurzame gebruiksgoederen in aanmerking komt, uitgebreid en kunnen ouders een bedrag van ƒ 250,- per kind ontvangen als tegemoetkoming in de aanvullende studiekosten.

Positieve reacties

Naast de Participatieraad Breda, is ook multiculturele vereniging Winston positief over de uitgezette koers. Winston pleitte wel voor meer aandacht voor de problemen van allochtonen. Het College is echter van mening dat er genoeg mogelijkheden in het beleidsplan zijn opgenomen om het nodige te doen aan de financiële- en arbeidsproblemen van allochtonen. De Marge in Beeld, een instantie waarin Bredase werklozen zijn verenigd, vraagt de gemeente te voorkomen dat vrouwen in de bijstand met kinderen tot 5 jaar vanaf volgend jaar parttime moeten gaan werken.

Het kabinet heeft namelijk plannen om de wettelijke arbeidsverplichting van deze groep werklozen te wijzigen. De gemeente is weliswaar gehouden aan het uitvoeren van dit nieuwe beleid, maar zal wel nadrukkelijk aandacht houden voor de (on)mogelijkheden van de individuele ouder om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Het College onderschrijft tot slot de wens van deze instantie om brieven en beschikkingen begrijpelijker te maken. Hoewel hieraan al hard wordt gewerkt, zal dit ook komend jaar een aandachtspunt blijven van de dienst Sociale Zaken. Binnenkort legt het College het beleidsplan, samen met de inspraaknotitie, voor aan de Gemeenteraad.

Breda, 18 november 1999

Deel: ' Beleidsplan sociale zaken Breda positief ontvangen '
Lees ook