Gemeente Delft

15 October 1999
Persbericht - Beleidsvisie wonen in Delft:
overeenstemming over afspraken

De gemeente, de woningcorporaties en de Woonkoepel Delft zijn tot overeenstemming gekomen over het toewijzen van meer eengezins-woningen aan grote gezinnen. Bovendien zijn ze het eens geworden over de voorkeurspositie van corporaties bij woningbouw in herstructureringsgebieden, de verkoop van huurwoningen, en het opzetten van een experiment met een `slaagkans-systeem', met toewijzing van woonruimte aan een bepaalde groep, bijvoorbeeld jongeren.

De afspraken zijn opgenomen in de `Beleidsvisie Wonen in Delft'. De conceptnota is in juni van dit jaaral behandeld door de raadscommissie Leefbaarbeid. In deze nota, die in nauw overleg met de Delftse woningcorporaties en de Woonkoepel Delft (de organisatie van woonconsumenten) tot stand is gekomen, formuleert de gemeente haar beleid op het gebied van de volkshuisvesting. Bij de nota horen 41 afspraken tussen de drie partijen over de uitvoering daarvan. Over een aantal onderwerpen was nog discussie. Met de afspraken die nu zijn gemaakt bestaat nu ook daarover overeenstemming.

De drie partijen zijn overeengekomen dat voortaan minimaal 50% van de eengezinswoningen wordt toegewezen aan gezinnen met jonge kinderen. In de conceptversie was dat maximaal 50%. Aan de afspraak dat corporaties een voorkeurspositie krijgen bij de opdrachtverstrekking voor het bouwen van woningen in herstructureringsgebieden is een zin toegevoegd. Als de gemeente en de woningcorporatie, na redelijk overleg, niet tot overeen-stemming komen, zijn zij niet meer aan de afspraak gehouden.

Gemeente, woningcorporaties en Woonkoepel Delft willen onderzoeken of een experiment met een `slaagkanssysteem' voor woonruimte mogelijk is. Een systeem waarbij een bepaalde groep, bijvoorbeeld jongeren, eerder in aanmerking komt voor woonruimte. Binnen de regio moet daar eerst over gesproken worden omdat er regionale afspraken over het woonruimte-verdelingssysteem zijn.

Met de woningcorporaties was al eerder afgesproken dat zij geen huurwoningen verkopen met een huurprijs die lager is dan 937 gulden (uitgezonderd in herstructureringsgebieden). Hieraan is nu toegevoegd dat ook grote woningen die duurder zijn dan 937 gulden en die geschikt zijn voor huishoudens van 8 personen niet worden verkocht.

De Beleidsvisie op wonen in Delft komt op 14 oktober in de commissie Leefbaarheid aan de orde.

Deel: ' Beleidsvisie wonen in Delft '
Lees ook