Nationaal Instituut voor de Statistiek België

België wordt onder de loep gelegd

Eind september vallen in iedere brievenbus twee verschillende formulieren, één voor elke inwoner en één voor de woning. Daarmee wordt het startschot gegeven voor de Algemene socio-economische enquête 2001. Of kortweg : de Enquête 2001. Ze kan beschouwd worden als de opvolger van de vroegere volks- en woningtellingen, waarvan de laatste plaatsvond in 1991. Het is de grootste afzonderlijke operatie op het vlak van gegevensverzameling in ons land. Een tweehonderdtal mensen zullen zich bezighouden met de verwerking en de analyse van de gegevens. De bedoeling is het verzamelen van relevante demografische, sociale en economische informatie over de inwoners van dit land. De organisatie is in handen van het Nationaal Instituut voor de Statistiek en de opdracht komt van de Federale Overheid (Ministerie van Economische Zaken), die daarvoor een budget van 1,4 miljard BEF heeft uitgetrokken.

Wat krijgen de inwoners van ons land in de bus ?

Ieder huishouden ontvangt per post een persoonlijke vragenlijst (getiteld "uw persoon") voor elke persoon, een vragenlijst over de woning en het huishouden (getiteld "uw woning"), een blad met toelichtingen en een antwoordomslag. Beide vragenlijsten tellen 4 pagina's. Het NIS heeft speciale aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid van de formulieren. Er wordt geen ingewikkelde taal gebruikt. In totaal gaat het over een kleine 14 miljoen formulieren die naar zowat 4,3 miljoen adressen worden verstuurd. Kinderen geboren in 1996 of later ontvangen geen formulier. Over hen worden wel enkele vragen gesteld op het woningformulier. Op het persoonlijk formulier worden vragen gesteld over het genoten onderwijs, de gevolgde opleidingen, de beroeps- of schoolsituatie, de plaats waar iemand werkt of onderwijs volgt, de verplaatsingen naar werk of school, de gezondheidstoestand, de kinderen en het huwelijk of het samenwonen. Het woningformulier bevat vragen over de aard en het comfort van de woning en over de samenstelling van het huishouden.

Kan men kiezen om al dan niet mee te werken aan de Enquête 2001 ?

Het antwoord is eenvoudig : neen. Alle inwoners van het land moeten de vragenlijsten invullen. Dit vergt van iedereen een kleine inspanning, maar ze levert dan ook een massa aan relevante gegevens op over de inwoners van België, hoe ze wonen, wat voor werk ze doen en hoe ze zich verplaatsen. De resultaten vormen een waardevolle gegevensbron voor de ganse samenleving en zijn cruciaal voor het beleid op allerlei terreinen. Om er slechts een paar te noemen : wonen, mobiliteit, werkgelegenheid, kansarmoede en de grootsteden... Het is de referentiepersoon van het huishouden die de documenten ontvangt en ervoor zorgt dat ze binnen de vooropgestelde termijn (dit wil zeggen : ten laatste op 22 oktober 2001) worden teruggestuurd. Opdat het beeld van de samenleving juist, volledig en niet vertekend door non-respons zou zijn, is het heel belangrijk dat iedereen de vragenlijsten invult. Daarom zal het NIS een grote inspanning doen om mensen die om allerlei redenen liever niet zouden deelnemen, toch aan te zetten om de vragenlijsten in te vullen. Er worden herinneringsbrieven verstuurd en in een laatste fase gaan er enquêteurs op pad. De extra kosten die dit met zich meebrengt, zullen vergoed moeten worden wanneer er sprake is van manifest slechte wil. Deze sanctionering is ingebouwd omdat gebleken is dat er ook halsstarrige weigeraars zijn die op geen enkele andere manier tot medewerking te bewegen zijn. De ganse campagne wordt ondersteund door een groen telefoonnummer en door de website van het NIS.

Een klein beetje geschiedenis...

Reeds in 1846 werd de eerste telling georganiseerd. Sindsdien hebben er in ons land 14 volkstellingen plaatsgevonden. De Enquête 2001 zal wel de laatste telling zijn in haar soort. Ze is nodig om degelijke statistische registers op te bouwen, zoals een woningregister. In de toekomst zal het NIS deze en andere bestaande registers gebruiken en de ontbrekende informatie halen uit steekproeven. De tellingen zullen dan zelf "geschiedenis" zijn.

De gegevens worden niet te grabbel gegooid !

De antwoorden op de vragen van de enquête zijn strikt vertrouwelijk. Ze worden anoniem behandeld. Enkel het NIS mag de verzamelde gegevens verwerken. Het Rijksregisternummer wordt gebruikt om na te gaan wie al dan niet heeft geantwoord, maar zal nooit gebruikt worden bij het registreren van individuele gegevens. De personeelsleden die meewerken aan de enquête en toegang hebben tot de gegevens zijn verbonden door het beroepsgeheim. Zij zijn strafbaar wanneer zij dit beroepsgeheim schenden.

Wanneer zullen de resultaten beschikbaar zijn ?

De formulieren zullen bijna integraal via optische lezing verwerkt worden. De codering gebeurt grotendeels automatisch. De eerste bevolkingsgegevens zullen in de eerste trimester van 2002 beschikbaar zijn, de informatie over de woningen en huishoudens volgt rond eind 2002. Gedetailleerde socio-economische resultaten en conclusies worden voor eind 2004 verwacht. Dit betekent dat het NIS de enquête op minder dan drie jaar verwerkt wil hebben.

Bijkomende informatie

Voor allerlei vragen van de bevolking zal een groen (gratis) nummer beschikbaar zijn vanaf maandag 24 september 2001 : 0800 92 548 (Nederlandstalig). Het nummer is bereikbaar op werkdagen. Ook op internet is uitgebreide informatie te vinden op het adres http://enquete2001.be.
Daar vindt men meer over de inhoud van de vragenformulieren, toelichtingen bij de vragenformulieren, de historiek, het nut, de organisatie en het verloop van de Enquête 2001, de voorbereidende studiën en de studiën op basis van vroegere tellingen, het officiële nieuws, de resultaten, publicaties en hoe het in de toekomst verder moet.

Er bestaat eveneens een e-mail adres waarop u meer inlichtingen kunt vragen : enquete2001@statbel.mineco.fgov.be

Om het persdossier over de Enquête 2001 te raadplegen (formaat Excel 4.0, 98 KB).

Laatst gewijzigd op: 24/09/2001 © 1998/2001 NIS, Ministerie van Economische Zaken
http://statbel.fgov.be

Deel: ' België onder de loep met volkstelling nieuwe stijl '
Lees ook