federaal veiligheidsplan

1 oktober 1999

op voorstel van de minister van justitie keurde de ministerraad de werkwijze goed om het federaal veiligheidsplan op te stellen zoals bepaald werd in het federaal regeerakkoord.

de integrale veiligheidszorg is verweven doorheen het federaal regeerakkoord onder de thema's: "een doeltreffende en zorgzame overheid", "een veilige samenleving", "een open samenleving", "leefbare (groot)steden", "de actieve welvaartstaat", "mobiliteit en duurzame ontwikkeling" en "de ethische vraagstukken".

De Ministerraad heeft de Minister van Justitie gevraagd om dit concept uit te tekenen, in samenwerking met alle betrokken departementen op diverse niveaus.

Vóór het einde van dit jaar (31 december 1999) zal het Veiligheidsplan als beheersinstrument van de veiligheidspolitiek een feit zijn.

De doelstellingen van dit Veiligheidsplan zijn de daling van de criminaliteit en de verhoging van de ophelderingsgraad van misdaden.

Dit wil zeggen:


* het terugschroeven van de geweldsdelicten; het in kaart brengen en bestrijden van de georganiseerde misdaad;

* het beter opsporen en doen dalen van de witteboordencriminaliteit;
* het bestrijden van de mensenhandel en de uitbuiting;
* het maximaal voorkomen van de seksuele misdrijven;
* het bestrijden van de jeugddelinquentie;

* het indijken van het hooliganisme;

* het inperken van de drugoverlast en -criminaliteit;
* het beperken van de verkeersongevallen met persoonlijk letsel.

Het Veiligheidsplan geeft, als beleidsplan, de strategie en de prioriteiten aan van het Nationaal Veiligheidsplan enerzijds en de Zonale Veiligheidsplannen anderzijds. Deze plannen voor de politie zijn bepaald in de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveau's. Terzake zal steeds overleg worden gepleegd met de Minister van Binnenlandse Zaken.

De Regering wil een bundeling van de wetenschappelijke onderzoeken bij Justitie over de integrale veiligheidszorg met inbegrip van de veiligheidsketen aan de hand van een rapportage.

Het Veiligheidsplan zal vorm krijgen in concrete programma's en projecten.

Deze zullen de Federale Regering de mogelijkheid geven om de resultaten te toetsen aan de vooropgestelde doelstellingen. Hierdoor worden bovendien de resultaten meetbaar en kunnen ze waar nodig worden bijgestuurd.

Het Federaal Veiligheidsplan zal als volgt opgebouwd worden:


* overleg met het College van Procureurs-Generaal;
* expertadviesen vanwege de academische wereld, de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, het Commando van de Rijkswacht, het Commissariaat-generaal van de Gerechtelijke Politie, de Korpschefs en de Vaste Commissie voor de Gemeentepolitie; de APSD (de Algemene Politiesteundienst);

* het doorvoeren van programma's en projecten op korte, middellange en lange termijn en een wetenschappelijke onderbouw.

Nu al wordt een aantal projecten opgestart in de negen prioriteiten die de Federale Regering weerhouden heeft op middellange termijn (d.w.z. vóór september 2000).

Deel: ' Belgisch Federaal Veiligheidsplan goedgekeurd '
Lees ook