Language: NL Ministerie van Buitenlandse zaken België

Category: Communiqué Date: 23/06/02

Belgische noodhulp voor aardbeving Iran

Brussel, 23 juni 2002

Op het initiatief van Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel werd de coördinatieraad van B-Fast (Belgian First Aid and Support Team) heden bijeengeroepen om voorstellen uit te werken inzake hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving (6,3 op de Richter schaal) in de Provincie Quazvin, Iran, 225 km ten westen van Teheran.

In het licht hiervan en op voorstel van Minister Louis Michel, heeft de Regering daarop beslist om een bedrag van 250.000 vrij te maken. Deze hulp zal besteed worden via het Internationaal Comité van het Rode Kruis en in samenwerking met het Belgisch Rode Kruis. Hiermee moet worden bijgedragen aan de tegemoetkoming aan de noden van 25.000 daklozen onder vorm van o.a. schutwoningen, medicamenten en rehabilitatie naargelang de bijzondere verzoeken die ter zake in de komende dagen zullen gesteld worden. Zonodig kan binnen het bedrag eveneens transport worden aangeboden voor hulp afkomstig van andere internationale oorsprong of van andere organisaties.

Het totale bedrag spruit voort uit het budget operaties B-Fast dat afhangt van Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel (voor de helft) alsmede uit het budget noodbijstand en rehabilitatiehulp dat afhangt van Staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking Eddy Boutmans (voor de andere helft).

B-Fast is een federale coördinatie structuur gericht op noodhulp in geval van catastrofen en rampen in het buitenland. Deze structuur wordt voorgezeten door de Minister van Buitenlandse Zaken en verenigt alle bevoegde en betrokken Ministeries alsmede bijzondere experts en gespecialiseerde niet-gouvernementele organisaties.

Deel: ' Belgische noodhulp voor aardbeving Iran '
Lees ook