Ministerie van Middenstand en Landbouw België

05/01/2000

PERSBERICHT

PREMIE VOOR ZOOGKOEIEN - CAMPAGNE 2000


1. Nieuwe referentiequota voor de campagne 2000

In het kader van AGENDA2000 werd een nieuw Belgisch plafond vastgesteld op 394.253 premierechten zoogkoeien'. Dit nieuwe plafond is van toepassing vanaf de campagne 2000.

Vermits het totaal van de thans aan de producenten uitgedeelde premierechten dit nieuwe plafond overschrijdt is een verlaging van de individuele premiequota van de producenten noodzakelijk.

De Minister van Landbouw en Middenstand heeft beslist dat deze aanpassing zal gebeuren door een lineaire vermindering van de premiequota van alle producenten met 7%. Deze regel is zonder uitzondering van toepassing.

De aanpassing gebeurt op het premiequotum waarover de producent beschikt na afloop van de campagne 1999, d.w.z. het premiequotum gekend aan het begin van de campagne 1999, evt. verhoogd met de toegekende herziening met premierechten uit de nationale reserve, evt. verminderd met ingetrokken premierechten door niet-gebruik tijdens de campagne 1999 en vóór de uitvoering van overdrachten van de campagne 2000.

De rechten die worden ingetrokken, worden definitief geannuleerd en kunnen dus niet meer overgelaten worden aan andere producenten m.b.t. de campagne 2000.

In de loop van januari 2000 zal iedere producent schriftelijk in kennis worden gesteld van zijn nieuw premiequotum.


2. Overdrachten van premierechten voor de campagne 2000

Aanvragen voor overdracht van premierechten m.b.t. de campagne 2000 kunnen ingediend worden met ingang van 01 februari 2000 tot en met 29 februari 2000.

De formulieren zullen vanaf einde januari 2000 kunnen worden bekomen bij de Provinciale Bureaus van het Ministerie van Middenstand en Landbouw.

Een uitvoerig persbericht met de specifieke voorwaarden voor overdracht zal eind januari 2000 worden gepubliceerd.

Toch wordt de aandacht van de producenten nu reeds gevestigd op de volgende belangrijke wijzigingen :


* tijdelijke overdrachten zijn niet mogelijk voor de campagne 2000 ; (alle overdrachten voor 2000 zijn definitief);
* bij overdracht van premierechten die niet gepaard gaat met een volledige bedrijfsovername wordt bij de overnemer een afhouding van 15% uitgevoerd voor de nationale reserve;

Overdrachten tussen de zones probleemgebied' en niet-probleemgebied' worden ook voor de campagne 2000 niet toegestaan.

De producent dient zijn premiequotum tijdens de campagne 2000 voor minstens 90 % gebruiken. De producent met maximaal 7 premierechten dient deze 90 % te respecteren tijdens minstens één van twee opeenvolgende campagnes.


3. Premieaanvragen 'zoogkoeien' voor de campagne 2000

De indieningsperiode voor de premieaanvragen 'zoogkoeien' voor de campagne 2000 loopt van 1 mei 2000 tot en met 30 september 2000.

Een uitvoerig persbericht met de specifieke premievoorwaarden zal begin mei 2000 worden gepubliceerd. Toch worden hierna reeds een aantal belangrijke aspecten toegelicht.

Belangrijke bestaande en nieuwe premievoorwaarden voor de campagne 2000


* het plafond melkquotum van 120.000 kg (= 116.504 liter) werd afgeschaft;
Op het einde van de campagne 2000 zal een evaluatie worden gemaakt van deze afschaffing en zullen, indien noodzakelijk, maatregelen worden genomen ten einde eventuele verstorende effecten vanuit andere sectoren te vermijden.
De aandacht wordt erop gevestigd dat de verbintenissen die in het kader van premieaanvragen met betrekking tot de campagne 1999 werden aangegaan, onverkort van toepassing blijven ;
+ het gaat hier in het bijzonder om de verbintenis, om het melkquotum gedurende 12 maanden volgend op de indiening van de premieaanvraag van 1999, niet te verhogen. Deze verplichting blijft dus gelden tot zolang deze periode niet is verstreken;

+ indien de betrokken producent gedurende de periode van 12 maanden zijn melkquotum verhoogt tot boven de 120.000 kg (bijvoorbeeld door deel te nemen aan het melk-quotafonds of door een klassieke overdracht), zal hij verplicht worden om de premie zoogkoeien' van de campagne 1999 integraal terug te betalen;


* de premie kan worden aangevraagd voor zoogkoeien én voor vaarzen het aantal vaarzen dat in de premieaanvraag mag worden aangegeven mag echter nooit meer dan 20% bedragen van het totaal aantal voor de premie aangegeven runderen;
in de aanhoudingsperiode van 6 maanden is vervanging mogelijk op volgende wijze :

+ zoogkoeien kunnen vervangen worden door andere zoogkoeien of door vaarzen;

+ vaarzen kunnen vervangen worden door andere vaarzen;
+ gedurende de gehele aanhoudingsperiode mag het aantal vaarzen niet meer dan 20% bedragen van het totaal aantal voor de premie aangegeven runderen;


* definities

+ 'zoogkoe' :
een koe van een vleesras of verkregen door kruising met een vleesras, die behoort tot een beslag dat wordt gebruikt voor het opfokken van kalveren voor de vleesproductie;
+ 'vaars':
een vrouwelijk rund van ten minste acht maanden, dat nog niet heeft gekalfd;


* een aangegeven zoogkoe moet minstens 1 keer hebben gekalfd op het ogenblik van de indiening van de premieaanvraag;
* een aangegeven vaars dient te behoren tot een vleesras of voortgekomen uit een kruising met een vleesras;


* Beschikbare grootveeëenheden van het bedrijf de premietoekenning wordt beperkt tot het aantal beschikbare GVE van het bedrijf berekend op basis van een veebezetting van 2 GVE/ha voedergewassen; hierbij wordt rekening gehouden met : enerzijds :

+ het aantal melkkoeien (in GVE) dat nodig is voor de productie van de referentiehoeveelheid melk;

+ het aantal ontvankelijke ooien (in GVE) waarvoor de premie wordt aangevraagd voor 2000 maar beperkt tot het premiequotum ooien';

+ het aantal ontvankelijke mannelijke runderen, stieren en ossen (in GVE) waarvoor de premie wordt aangevraagd voor 2000;

+ het aantal ontvankelijke zoogkoeien en vaarzen (in GVE) waarvoor de premie wordt aangevraagd voor 2000 maar beperkt tot het premiequotum zoogkoeien';
anderzijds

+ de aanvaarde oppervlakte voedergewassen (in ha) uit de oppervlakteaangifte 2000;

Opmerking :

Een producent wordt echter vrijgesteld van de toepassing van het veebezettingsgetal wanneer het aantal dieren op zijn bedrijf dat in aanmerking moet worden genomen voor de bepaling van het veebezettingsgetal, niet groter is dan 15 GVE.

Het veebezettingsgetal van het bedrijf' van 2 GVE/ha dient duidelijk onderscheiden te worden van het veebezettingsgetal voor extensivering' dat in rekening wordt gebracht voor een eventuele uitbetaling van het extensiveringsbedrag. De voorwaarden voor de toekenning van de extensiveringspremie worden gepreciseerd in een specifiek persbericht.


* omrekening in grootveeëenheden (GVE)
de omrekening in GVE gebeurt op volgende basis :
+ mannelijke runderen en vaarzen ouder dan 24 maanden, zoogkoeien en melkkoeien stemmen overeen met 1,0 GVE;
+ mannelijke runderen en vaarzen tussen 6 en 24 maanden stemmen overeen met 0,6 GVE;

+ ooien stemmen overeen met 0,15 GVE.


* referentiehoeveelheid melk
de referentiehoeveelheid melk die voor de berekening van het aantal aan te geven melkkoeien en die ook bij de berekening van het veebezettingsgetal van het bedrijf voor de GVE-melkkoeien wordt gehanteerd, is het melkquotum (leveringen en/of rechtstreekse verkopen) waarover de producent beschikt op 31 maart van het premiejaar 2000. Het betreft hier het melkquotum van het melkjaar 1999-2000.


* nieuw theoretisch melkrendement

+ vanaf de campagne 2000 wordt de gemiddelde melkopbrengst per koe (= theoretische melkrendement) voor België vastgesteld op
5.450 kg of 5.291 liter melk per koe. (De omrekeningscoëfficiënt bedraagt 1,03);
+ dit theoretische melkrendement of het werkelijke melkrendement van uw bedrijf van de melkcontrole dient gebruikt voor :

- de berekening van het aantal in de premieaanvraag zoogkoeien' aan te geven melkkoeien;

- de berekening van het aantal GVE (afkomstig van de melkkoeien) die nodig zijn voor de productie van het melkquotum en die meegerekend worden in het veebezettingsgetal van het bedrijf;


* het premiebedrag voor de campagne 2000 bedraagt 8.592 BEF (213 EUR) per zoogkoe of vaars. Dit zal worden aangevuld met een extra betaling op basis van de beschikbare nationale enveloppe.


Deel: ' Belgische premie voor zoogkoeien - campagne 2000 '
Lees ook