VRI

Kwaliteitszorg in informaticaland!

Beloning voor beste HBO of WO afstudeerscriptie over kwaliteitszorg in informaticaland!

HBO-ers en WO-ers die zijn afgestudeerd in de studiejaren 1997-1998 of 1998-1999 en een scriptie hebben geschreven op IT-gebied kunnen zich vòòr 1 november aanmelden bij het se-cretariaat van de VRI, Postbus 809, 3700 AV ZEIST, om in aanmerking te komen voor deze VRI-Kwaliteitsprijs. Door middel van het uitloven van prijzen voor uitmuntend afstudeerwerk bena-drukt de VRI het belang van kwaliteitszorg. Er zullen drie prijswinnaars worden geselecteerd. De hoofdprijs van fl. 5000,- wordt toegekend aan de beste auteur van de beste afstudeerscrip-tie, die een aspect van kwaliteitszorg rond informatie-tech-no-logie als kernonderwerp heeft.

Jury met klinkende namen
Een onafhankelijke jury, bestaande uit voorzitter Hugo Ruys RI, Ernst & Young Consulting Utrecht en Tech-nische Universiteit Eindhoven, prof. dr. Paul de Bra, hoogleraar Sectie Informatiesystemen Technische Uni-versiteit Eindhoven, prof. dr. ir. Fred Heemstra, hoogleraar Bedrijfskunde en Informatica en hoogleraar-directeur Faculteit Bedrijfskunde, Bestuurskunde en Economie Open Universiteit Nederland, ir. Lex Moret, directeur/informatica-adviseur Moret Internationaal Beheer BV, dr. ir. Jos Trienekens, Technische Universiteit Eindhoven en Kema Arnhem, prof. Ton Wentink, bijzonder hoogleraar Kwaliteitsmanagement TIAS Business School Katholieke Universiteit Brabant, en prof. Dr. Roel Wieringa, hoogleraar Faculteit Informatica Univer-siteit Twente, zal de scripties beoordelen op: verwachte of gebleken bruikbaarheid in de praktijk, innovatie-gehalte, leesbaarheid, opbouw en presentatie.

Kwaliteitszorg binnen de IT
Kwaliteitszorg in het vakgebied van de informatietechnologie (IT) is een weerbarstig en omvangrijk deelge-bied gebleken. Bij de vele pogingen om daarin orde en structuur aan te brengen blijven de basisvragen le-vend. De eerste vraag is: kwaliteit van wat? De antwoorden variëren tussen 'software' en 'mede door IT-toepassing geproduceerde eindproducten' Tweede vraag is: kwaliteit voor wie? Anders gezegd: vanuit welk of wiens perspectief (afnemer, beheerder, ontwikkelaar, producent, enz) wordt kwaliteit gedefinieerd, gerea-liseerd en uiteindelijk continue bepaald? In de laatste jaren is, mede door de opkomst van Internet en bij-voorbeeld E-commerce, de focus bij kwaliteitszorg verschoven van product naar proces.

Wie is de VRI
De Vereniging van Registerinformatici(VRI) bestaat uit IT-profssionals die door opleiding (HBO of universi-tair) en ervaring hebben aangetoond over de nodige kwaliteiten te beschikken. De VRI bevordert kwaliteits-verbetering door lezingen en discussies, werkgroepen en onderzoeken en door deelname aan externe acti-viteiten in binnen- en buitenland. Daarbij poogt zij de belangstelling van leden en buitenwereld te wekken voor kwaliteit in informaticaland. Bovendien geldt voor VRI-leden een bepaalde gedragscode.

Sponsoring
De VRI prijs wordt gesponsord door i&i Innovative IT.

Contactpersoon: Nico Leerkamp RI, Intern Coördinator VRI, tel. 035 623 56 39

13 okt 99 15:55

Deel: ' Beloning voor afstudeerscriptie kwaliteitszorg IT '
Lees ook