Landelijk instituut sociale verzekeringen


PUBLICATIES/Pers

Persbericht d.d. 09/10/01

Bemiddelbaarheid van WAO-gerechtigden

Met de huidige reïntegratie-activiteiten bereiken de uitvoeringsinstellingen slechts een bescheiden deel van arbeidsongeschikten. Van de ongeveer 400.000 mensen met een WAO-uitkering bij het Gak worden er in een jaar ongeveer 100.000 beoordeeld. Zo'n beoordeling vindt veelal in het eerste WAO-jaar plaats. Daarna wordt slechts eenmaal in de vijf jaar een herbeoordeling uitgevoerd. Van 3 op de 4 WAO'ers is geen actuele informatie over reïntegratiemogelijkheden beschikbaar. De bemiddelbaarheid van de cliënt neemt met de duur van de uitkering ook af. De kans dat buiten een reguliere beoordeling om een begeleidingstraject wordt doorlopen is dan ook klein (1,4%).

Dit blijkt uit een onderzoek dat het GAK in opdracht van het Lisv heeft uitgevoerd. In het onderzoek is nagegaan hoeveel arbeidsongeschikten potentieel reïntegreerbaar zijn. Het onderzoek laat zien dat een deel van de WAO'ers niet voor reïntegratie in aanmerking komt, omdat ze al werken(28%), of omdat ze een WW-uitkering ontvangen(3%) of al een traject wordt gevolgd(3%). Een steekproefonderzoek onder de overblijvende groep wijst uit dat slechts 9% bemiddelbaar is. Het betreft hier vooral gedeeltelijk arbeidsongeschikten. 19% komt wel voor bemiddeling in aanmerking, maar zij stellen zich daartoe niet beschikbaar. Vaak, maar niet altijd, is de betrokkene onvoldoende gemotiveerd.

Vertaald naar de totale groep arbeidsongeschikten betekent dit dat naar schatting ca. 5000 kandidaten voor een bemiddelingstraject aanwezig zijn die in de huidige uitvoeringspraktijk niet worden bereikt. Bij een dwingender, minder vrijblijvend, aanbod aan de cliënt zou het om ongeveer 15000 cliënten gaan. Het onderzoek stelt vast dat op 60 WAO-gerechtigden niet meer dan 1 kandidaat voor een begeleidingstraject zal worden aangetroffen. Als men een voorselectie doet op basis van het beschikbare dossier is de trefkans 1 op 7. Uit het onderzoek kan de conclusie worden getrokken dat het selecteren van potentiële reïntegratie-kandidaten een forse inzet in capaciteit vraagt.

Deel: ' Bemiddelbaarheid van WAO-gerechtigden '
Lees ook