Provincie Noord-Holland

Donderdag 24 juni 1999
Bemiddeling mevrouw Appelman

Nu bemiddelaar Schermerhorn er niet in geslaagd is het conflict over het plan van toedeling tussen de Landinrichtingscommissie Schagerkogge en mevrouw Appelman uit Anna Paulowna op te lossen, kunnen gedeputeerde staten niets meer ondernemen om de kwestie van mevrouw Appelman op te lossen. Zij kan, wanneer mocht blijken dat in de toekomst haar agrarische kavel vanwege een wijziging in het bestemmingsplan meer waard zou blijken te zijn, dan een beroep doen op de lijst van geldelijke regelingen. Gedeputeerde Bob Verburg heeft haar dit zojuist meegedeeld.

In april jl. hebben gedeputeerde staten, met instemming van mevrouw Appelman en de Landinrichtingscommissie Schagerkogge, de heer Schermerhorn gevraagd te bemiddelen in de al geruime tijd spelende zaak Appelman. De bemiddelaar heeft, ondanks de geringe speelruimte die de uitspraak van de rechtbank in de zaak Appelman versus de Landinrichtingscommissie Schagerkogge toeliet, toch mevrouw Appelman verschillende alternatieven kunnen voorleggen voor haar ingebrachte kavel in het plan van toedeling. Al deze alternatieven zijn door haar van de hand gewezen. Zij wenst slechts haar kavel te behouden. Voor gedeputeerde staten betekent dit dat nu alle wegen door haar zelf geblokkeerd zijn om nu uit de impasse te geraken.

Enkele feiten:


11-3-1996: tervisielegging van het plan van toedeling. De inbrengwaarde van haar kavels groot 3.11.80 ha is vastgesteld op f
77.251. Haar kavels geven recht op een toedeling van een kavel met dezelfde geldelijke waarde. De oppervlakte van de nieuwe kavel wordt bepaald door de schattingswaarde (dit is de ruilwaarde) van deze kavel. Mevrouw Appelman krijgt een nieuwe kavel toebedeeld met een hogere schattingswaarde dan haar ingebrachte kavels, en dientengevolge is de oppervlakte kleiner.


5-9-1996: mevrouw Appelman verkrijgt haar kavels in volledig eigendom en tekent daarvoor bij de notaris de eigendomsakte van haar kavels groot 3.11.80 gelegen in de ruilverkaveling Schagerkogge en die tevens rechtgeven op een toedeling van een kavel zoals opgenomen in het plan van toedeling.


29-12-1998: mevrouw Appelman licht haar klachten voor een ambtelijke delegatie van de provincie toe over het functioneren van de Landinrichtingscommissie Schagerkogge en het plan van toedeling.


21-1-1999: de rechter doet uitspraak over de toedeling van mevrouw Appelman: zij krijgt een kavel grond die in totale waarde gelijk is aan de totale waarde van de ingebrachte grond.

Van enig disfunctioneren van de Landinrichtingscommissie Schagerkogge is de rechter niets gebleken.


4-2-1999: gedeputeerde Verburg heeft n.a.v. de klachten van mevrouw Appelman een onderhoud met de Landinrichtingscommissie Schagerkogge.


8-3-1999: gedeputeerde staten delen de landinrichtingscommissie schriftelijk mee dat de landinrichtingscommissie in de zaak Appelman feitelijk correct gehandeld heeft conform de Landinrichtingswet.


8-3-1999: gedeputeerde staten doen mevrouw Appelman een kopie van de brief aan de landinrichtingscommissie toekomen en berichten haar dat zij niets meer voor haar kunnen doen.

april 1999: naar aanleiding van dreigementen van mevrouw Appelman om in hongerstaking te gaan, vragen gedeputeerde staten, met toestemming van mevrouw Appelman en de Landinrichtingscommissie, de heer Schermerhorn te bemiddelen.


20-6-1999: de heer Schermerhorn laat gedeputeerde staten schriftelijk weten dat de bemiddeling mislukt is.


24-6-1999: gedeputeerde Verburg deelt mevrouw Appelman mondeling en schriftelijk mee dat de provincie niets meer voor haar kan doen.

Inlichtingen: Lily Nijsten, tel. (023) 514 40 87

Deel: ' Bemiddeling in 'zaak Appelman' Noord-Holland mislukt '
Lees ook