Vluchtelingenwerk Nederland

Harry van den Bergh kandidaat-voorzitter VluchtelingenWerk

Persbericht, 8 december 1999

Op 16 december 1999 wordt de heer H.J. van den Bergh als de kandidaat-voorzitter aan de leden van de Verenigingsraad van VluchtelingenWerk ter benoeming voorgedragen. Het bestuur is verheugd deze kandidaat-voorzitter te kunnen presenteren. De heer H.J. van den Bergh volgt na benoeming in de verenigingsraad per 1 januari 2000 de heer G.J. te Loo op, die sinds september 1998 interim- voorzitter van VluchtelingenWerk is.

Secretaris H.B. Winter namens de Commissie Nieuwe Bestuursleden:" De combinatie van ruime bestuurlijke ervaring en zijn persoonlijke betrokkenheid bij mensenrechten maakt van Van den Bergh een aanwinst voor onze vereniging. Ik hoop dan ook van harte hem als nieuwe voorzitter te mogen begroeten".

Naast zijn politieke loopbaan en functies in het zakenleven, op nationaal en internationaal niveau, heeft H.J. van den Bergh diverse bestuurlijke functies op zijn naam staan. Als lid van de Partij van de Arbeid is hij sinds medio jaren zeventig actief betrokken geweest in de landelijke politiek, met name op het terrein van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is Van den Bergh werkzaam geweest als adviseur en directeur bij diverse ondernemingen. Zijn betrokkenheid bij mensenrechten uit zich in verscheidene bestuursfuncties. Zo is hij sinds 1982 lid van het algemeen bestuur van het Joods Maatschappelijk Werk, vanaf 1989 voorzitter van Veilig Verkeer Nederland en sinds vorig jaar lid van het bestuur van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon.

Gezien de grote veranderingen binnen de werkomgeving van VluchtelingenWerk, voert de vereniging een omvangrijke reorganisatie door. De herinrichting van de centrale opvang van asielzoekers door de Immigratie - en Naturalisatie Dienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), die per 1 januari 2001 operationeel moet zijn, noopt VluchtelingenWerk tot aanpassing van de werkzaamheden in de centra. Alleen dan kan de belangenbehartiging van asielzoekers in de centra worden gewaarborgd. Daarnaast wordt er sinds 1998 een verenigingsbrede discussie gevoerd over de identiteit en strategie van VluchtelingenWerk. De bevindingen van deze discussie staan in de verenigingsraad van 16 december 1999 ter besluitvorming geagendeerd. Vanwege deze ontwikkelingen is H.J. van den Bergh als voorzitter een welkome versterking. Hij is voornemens de ingezette reorganisatie van VluchtelingenWerk voortvarend te continueren. Bovendien wil Van den Bergh zich sterk maken voor vergroting van het draagvlak van asielzoekers en vluchtelingen en bijdragen aan meer zichtbaarheid van de vereniging in het publieke debat.

- terug naar overzicht Plaats zelf een statement Eens was mijn buurman een vluchteling uit Sri Lanka. Nu is hij net als ik Nederlander en ik kan mij geen betere buurman wensen. Waarom? Hij heeft respect voor mij en ik voor hem- Emmo J. Vogel

_________ Zoek

Deel: ' Benoeming kandidaat-voorzitter Vluchtelingenwerk '
Lees ook