Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Amsterdam, 3 september 2001

Benut talenten van vluchtelingen en asielzoekers

VluchtelingenWerk en de FNV roepen de Nederlandse overheid op de belemmeringen voor vluchtelingen bij toetreding tot de arbeidsmarkt op te heffen. Het gaat hier met name om de zogenaamde tewerkstellingsvergunning (TWV). Deze vergunning is verplicht voor vluchtelingen gedurende de eerste drie jaar dat zij in Nederland verblijven.

De tewerkstellingsvergunning moet door de werkgever worden aangevraagd voordat de vluchteling in dienst kan komen. Behalve administratieve rompslomp is de aanvraagtijd in de praktijk zo'n twee tot vijf weken. Dit levert bij sollicitaties een groot nadeel op.

Beide organisaties vinden het onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid nadenkt over het werven van buitenlandse arbeidskrachten, terwijl er voor erkende vluchtelingen drempels worden opgeworpen om aan het werk te komen.

Het potentieel onder vluchtelingen is groot. Onderzoek* wijst uit dat vluchtelingen goed zijn opgeleid. Ruim 60% is middelbaar tot hoger opgeleid. Voor sommige nationaliteiten, zoals Afghanen, ligt dit nog veel hoger.

De TWV, die onder de nieuwe Vreemdelingenwet is ingevoerd, heeft als doel de vluchteling te beschermen tegen onderbetaling en tegelijkertijd de werkgever te waarschuwen als de verblijfsvergunning van de vluchteling wordt ingetrokken. Beide functies zijn volgens VluchtelingenWerk en de FNV overbodig. Er zijn geen signalen dat vluchtelingen structureel worden onderbetaald en de koppelingswet voorziet ook al in melding aan de werkgever dat betrokkene niet meer mag werken.

In de brief die door beide organisaties is ondertekend, wordt aan de betreffende bewindslieden ook gevraagd de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers te verruimen. Door de lange asielprocedures zijn asielzoekers gedwongen tot jarenlang niets doen, wat de integratie later bemoeilijkt. Ook bestaat de kans dat bepaalde beroepsvaardigheden verloren gaan en opnieuw moeten worden aangeleerd.


*Instituut voor Toegepaste Wetenschappen; nieuwe etnische groepen in Nederland (2000)

Deel: ' Benut talenten van vluchtelingen en asielzoekers '
Lees ook