European Commission

ECA/01/025

Date: 2001/10/01

Persbericht van de Europese Rekenkamer betreffende speciaal verslag nr. 6/2001 over de melkquota
(1)

Het melkquotastelsel werd ingevoerd in 1984, toen de melkproductie in de Gemeenschap met grote overschotten kampte. Er werd mee gepoogd, de productie te beperken door de melkproducenten "referentiehoeveelheden" (individuele quota) op te leggen. Ingeval hij zijn individuele quotum overschrijdt, moet de melkveehouder een ontmoedigingsheffing betalen, die wordt berekend op zijn overtollige productie.

De Rekenkamer heeft de doeltreffendheid van het quotastelsel onderzocht, en met name de vraag of daarmee de melkproductie in de Europese Unie in de hand kan worden gehouden en een bijdrage tot een beter evenwicht op de markt wordt geleverd. Dit onderzoek had betrekking op meer dan 80 % van de communautaire melkproductie.

De Rekenkamer heeft geconstateerd dat het gelukt is, de productie met het quotastelsel tot het beoogde peil terug te brengen, aangezien de nationale referentiehoeveelheden met minder dan 1 % worden overschreden. De toepassing ervan vertoonde echter een zekere flexibiliteit; wat dat betreft bleken er tal van verschillen tussen de lidstaten te bestaan.

Het goed functioneren van het stelsel stond de herstructurering van de zuivelsector niet in de weg. De gemiddelde bedrijfsgrootte en de gemiddelde productie per melkkoe zijn gestegen, en vele kleine bedrijfjes zijn verdwenen.

Toch blijft de consument die voor zijn melk de communautaire prijs neertelt, heel wat meer betalen dan hij op de wereldmarkt zou doen. De afzet van het structurele melkoverschot blijft veel financiële steun opslokken en het budget daarvoor zal door de volgende uitbreiding waarschijnlijk nog toenemen.

Zo'n 17 jaar na de invoering wordt het quotastelsel nog steeds niet in alle lidstaten strikt toegepast. De Commissie zou met name moeten toezien op een correcte inning van de extra heffing, die wordt opgelegd aan melkproducenten die hun quotum overschrijden.

De Rekenkamer beveelt aan, overdrachten van quota tussen melkproducenten uit verschillende lidstaten toe te staan, een onderlinge compensatie van de lidstaten voor de over- of onderbenutting van hun nationale quota in te voeren, het systeem van sancties die bij overtredingen aan melkkopers worden opgelegd te hervormen, en de controles te verbeteren. Verder stelt zij de Commissie voor om vanaf 2002 voorstellen te doen voor een fundamentele hervorming van de melksector. Deze hervorming zou ten doel hebben, de communautaire productie in evenwicht te brengen met de niet-gesubsidieerde interne consumptie, plus de eventuele niet-gesubsidieerde uitvoer. Zij zou tevens een einde moeten maken aan het huidige quotastelsel en tegelijkertijd de producenten een redelijke levensstandaard moeten verzekeren.

(1)

1"Dit persbericht wil slechts een samenvatting geven. Het door de Rekenkamer vastgestelde speciaal verslag is beschikbaar op haar Website HYPERLINK http://www.eca.eu.int/NL/RS/2001/rs06_01nl.pdf http://www.eca.eu.int/NL/RS/2001/rs06_01nl.pdf; het zal binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, serie C, verschijnen."Europese Rekenkamer, Dienst Externe betrekkingen12, Rue Alcide De Gasperi, L-1615 LuxemburgTel.: (352) 4398 45410 - Fax: (352) 4398 46430 - E-mail: HYPERLINK euraud@eca.eu.int euraud@eca.eu.int

Zoekwoorden:

Deel: ' Beperking van de melkproductie '
Lees ook