Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

 Persbericht                       

Beregenen van grasland in juni en juli mogelijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant staan voor 2004 toe dat in de maanden juni en juli, gras en grasland overdag wordt beregend met grondwater. Met de ontheffing wil het college ook dit jaar weer de waterprojecten ondersteunen van de Brabantse landbouw. Omdat de landbouw echter nog steeds veel grondwater gebruikt is een verbreding van deze projecten van veel belang. Te veel landbouwers nemen nog een afwachtende houding aan en proberen mee te liften met de inzet van anderen.

De provincie wil zoveel en zo schoon mogelijk grondwater behouden voor de toekomst en onnodig gebruik tegengaan. Zuinig omgaan met grondwater voor beregening wordt gestimuleerd. Hiermee wordt een verdergaande verdroging van natuurgebieden in Brabant voorkomen.

In alle vergunningen voor het onttrekken van grondwater voor beregening is bepaald dat men in de zomermaanden overdag geen gras mag beregenen. Midden jaren negentig is in overleg met de landbouw gekozen voor meer stimuleringsprojecten voor zuinig en effectief beregenen. Op dit moment nemen echter maar 3.000 van de in totaal 8.200 vergunninghouders deel aan de projecten. Wel vertegenwoordigen zij circa 65 procent van het beregenbare oppervlak.
De totale grondwateronttrekking voor beregening bedroeg in 2003 circa 70 miljoen m3 in een relatief korte zomerperiode. De komende tijd wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van deze intensieve onttrekkingen gedurende een korte periode.

Zoekwoorden:

Deel: ' Beregenen van grasland Brabant in juni en juli mogelijk '
Lees ook