Gemeente Voorschoten


Voorlichtingspagina

E-mailen naar Afdeling ,Voorlichting* Avondopenstelling gemeentehuis

* Millenniummaatregelen Uitvoerend Bedrijf
* Brandplaatsen tijdens de jaarwisseling


* Belastingverordeningen 2000

* Werkzaamheden aan openbaar groen

* Mededeling van verkeersbesluiten

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening


* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 18a Wet op de


* Reglement persoonsregistratie

* Bouwplan woning ter inzage

Avondopenstelling gemeentehuis

Donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur afdeling Burgerzaken geopend. Andere afdelingen op afspraak.

Regelmatig wordt de dienstverlening die de gemeente verleend geëvalueerd. Er wordt constant naar verbeteringen gezocht. Tijdens de in 1996 gehouden burgerenquete bleek, dat onze inwoners ook buiten de normale kantooruren bij de gemeente terecht willen. Om die reden is in 1997 besloten om alle afdelingen van het gemeentehuis op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur voor publiek open te stellen. Tot nu toe blijkt, dat van onze klanten gemiddeld per avond 41 klanten de afdeling Burgerzaken bezoeken en 7 klanten alle andere afdelingen. Zoals gebleken worden andere afdelingen dan Burgerzaken nauwelijks bezocht. Mede uit kostenoverwegingen is besloten om de donderdagavondopenstelling voor het publiek te wijzigen. Vanaf donderdag 6 januari 2000 is de afdeling Burgerzaken iedere donderdag geopend van 18.00 tot 20.00 uur. Dit wijzigt dus niet. Alle andere afdelingen zijn open als u dat wilt: dat wil zeggen, u kunt tevoren met een medewerker van de betreffende afdeling een afspraak maken voor de donderdagavond. Hopelijk dat deze nieuwe vorm beter aansluit op de wensen van de burgers.

Wijziging spreekuur wethouders

De wekelijkse `inloop'spreekuren van de wethouders, die in principe iedere donderdag worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur, vervallen per 1 januari 2000.

Op afspraak kunt u altijd met een wethouder spreken op de donderdagavond of een ander tijdstip, aangezien de wethouders full-time werken voor de gemeente. Voor een gesprek met een van de wethouders kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via de secretaresse mevrouw M.H.C. Klauke of mevrouw M. Arbouw, tel. 5600 606.


Millenniummaatregelen Uitvoerend Bedrijf

In verband met de jaarwisseling zullen de op de gemeentelijke milieuparkjes aanwezige containers voor papier en textiel op 31 december 1999 worden afgevoerd. Deze containers worden op 3 januari 2000 weer worden herplaatst. Deze maatregel wordt genomen om vandalisme te voorkomen.

De containers voor glas blijven op de milieuparkjes aanwezig. Wel zullen deze worden geleegd op 31 december 1999.


Brandplaatsen tijdens de jaarwisseling

Ook dit jaar zal op drie plaatsen in de gemeente zand worden opgebracht. Op die plaatsen kunnen dan oudejaarsvuurtjes worden opgericht. Deze plaatsen zijn: het grasveld bij de Tahyaweg, het RW 11-tracé aan de Admiraal de Ruytersingel en het grasveld aan het Frans Halsplantsoen.

Belastingverordeningen 2000

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend, dat de gemeenteraad op 10 november 1999 heeft besloten tot vaststelling van de volgende belastingenverordeningen:

* besluit nr.96 `Verordening hondenbelasting Voorschoten 2000'


* besluit nr.97 `Verordening rechten begraafplaats Rosenburgh 2000'


* besluit nr.98 `Precariobelastingverordening 2000'


* besluit nr.99 `Verordening onroerende-zaakbelastingen 2000'


* besluit nr.100 `Legesverordening 2000'


* besluit nr.101 `Marktgeldenverordening 2000'

De verordeningen treden in werking op de achtste dag na deze bekendmaking. Met ingang van 1 januari 2000 worden de vastgestelde tarieven geheven.

Op verzoek wordt een afschrift van de verordeningen verstrekt. De verordeningen liggen kosteloos ter inzage tijdens kantooruren van 8.30 uur tot 12.30 uur bij de afdeling Financiën (onderdeel belastingen) van de gemeente Voorschoten, Leidseweg 29 te Voorschoten.


Werkzaamheden aan openbaar groen

De komende maanden verricht het Uitvoerend Bedrijf onder andere de volgende werkzaamheden aan de gemeentelijke openbare groenvoorzieningen.

Vervanging bomen

In de eerste maand van volgend jaar wordt een aantal bomen gerooid die ziek of slecht zijn, of die andere nabij staande meer waardevolle bomen hinderen, dan wel instabiel zijn waardoor zij een gevaar vormen voor de omgeving. De kapvergunning voor alle te rooien bomen die is verleend op 30 november 1999 is vorige week gepubliceerd op deze voorlichtingspagina. Voor de meeste bomen wordt een andere boom teruggeplaatst.

Snoeiwerkzaamheden

In de winterperiode worden diverse snoei- en dunningswerkzaamheden in de gehele gemeente uitgevoerd.

Bosplantsoen

Door de hele gemeente staan gemengde beplantingen van snel en langzaam groeiende, meestal inheemse heesters. In de loop der jaren beconcurreren zij elkaar door hun grote omvang. Bij niet ingrijpen zullen enkele langzaam groeiende soorten verstikken en zal op den duur een beplanting ontstaan die aan de onderzijde kaal is en waar geen onderbegroeiing zal groeien. Ingrijpende snoeiwerkzaamheden vinden plaats rond de ijsbaan, langs het Gershwinpad en op het eiland in park Adegeest.

Langs paden wordt de beplanting gedund en teruggezet om groeiruimte voor kruidachtige begroeiïng te waarborgen en om overlast van overhangende takken tegen te gaan. Op diverse plaatsen wordt vlier weggezaagd.

Hakhout

Deze beplantingsvorm kan alleen voortbestaan als zij eens in de circa 8 jaar geheel wordt afgezet. Om het landschappelijke beeld niet aan te tasten wordt ieder jaar een gedeelte aangepakt. De flora en fauna wordt op deze wijze ook optimaal op peil gehouden. Dit jaar wordt gesnoeid rond Rosenburgh en langs het Geestwoningpad.

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met de heer H. van Dormolen van het Uitvoerend Bedrijf; tel. 5600750.


Mededeling van verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten delen, gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, mede dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:

Opheffing van een invalidenparkeerplaats op naam in het Cornelis de Houtmanplantsoen, in verband met het overlijden van de betrokkene.

Dit verkeersbesluit is aangekondigd op het publicatiebord aan het gemeentehuis te Voorschoten. Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na de ze publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH 's Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Wenst u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met mevr. W. Hasenoot telefoon 071 - 5601 812 of de heer R. Bijl telefoon 071 - 5600 626.


Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 15 december tot en met dinsdag 28 december 1999 in het gemeentehuis in de folderkamer, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag voor:


- Het plaatsen van een schuur en een schutting aan de Leidseweg 40. BV 99486

Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke kunnen burgemeester en wethouders voor deze plannen vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse, waarna de bouwvergunning kan worden verleend.

Belanghebbenden kunnen tot en met dinsdag 28 december 1999 zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling.

Zienswijzen kunnen gericht worden aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

Wet milieubeheer

Meldingen

Voor een aantal soorten bedrijven zijn in een algemene maatregel van bestuur regels gesteld, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Bedrijven waarvoor zo'n maatregel van bestuur geldt hebben geen vergunning nodig. Zij moeten wel een melding doen. In de periode van 10 augustus 1999 tot en met 7 december 1999 zijn aan burgemeester en wethouders van Voorschoten de volgende inrichtingen gemeld op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer en de volgende algemene maatregelen van bestuur.

Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer

Kamsteeg Auto Plaza, Hofweg 39

Besluit horecabedrijven milieubeheer

La Sicilia, Lord Baden Powellweg 1

Besluit Woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer

Stichting SVG, Witte de Withlaan 38 E

Besluit detailhandel en ambachten milieubeheer

Tra-art Collections, Hyacinthstraat tegenover 34

Schoenmakerij Mickle, Schoolstraat 95

Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer

OTN aannemersbedrijf, Rouwkooplaan 11

Besluit opslag vuurverwerk milieubeheer

Drogisterij Kühn, van Beethovenlaan 21

Besluit riool- of poldergemalen milieubeheer

Gemaal Binnenpolder/Waterschap De Oude Rijnstromen, Roerdomperf ongenummerd

Deze meldingen liggen vanaf heden tot 15 januari 2000 ter inzage op kamer 1.32 (sectie Milieu) van het gemeentehuis. Voor inzage buiten de openingstijden van het gemeentehuis kunt u een afspraak maken via tel. (071) 5600 752

Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 18a Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reglement persoonsregistratie


* Koninginnedag, 29 april 2000;

* Bevrijdingsdag, 5 mei 2000;

* De dag van de Paardenmarkt, 28 juli 2000;
* Oudejaarsdag, 31 december 2000;

* het Weekend van Voorschoten, 9 en 10 september 2000

De aanwijzing geldt voor de op deze dagen geldende openingstijden.

Dit betekent dat het op de genoemde dagen mogelijk is om een feest te houden met bijvoorbeeld levende muziek. De bovengenoemde voorschriften met betrekking tot geluid- en trillinghinder zijn dermate stringent dat dergelijke festiviteiten normaliter - buiten de toegestane incidentele festiviteiten per inrichting op grond van artikel 4.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening Voorschoten 1994 - zo goed als onmogelijk zijn.

Het besluit waarbij de genoemde dagen zijn aangewezen kan desgewenst worden ingezien in het gemeentehuis, bij de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur en op donderdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur.


Toepassing artikel 19 W.R.O. voor bouwplan ABN-AMRO/Schoolstraat 218

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van 1 december 1999 gedurende twee weken ter inzage ligt het bouwplan van ABN/AMRO voor het vergroten van het bankgebouw Schoolstraat 218. Burgemeester en wethouders overwegen om - met gebruikmaking van de mogelijkheid die wordt geboden in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen, nadat van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een verklaring van geen bezwaar is ontvangen.

Het bouwplan kan gedurende de termijn van tervisielegging worden ingezien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 uur -20.00 uur in de folderkamer van het gemeentehuis.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bedenkingen inbrengen tegen het voornemen om de vrijstelling te verlenen. De bedenkingen kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.

Terug naar begin pagina


Vrijstelling t.b.v. Voorstraat 49B voor gebruik als administratiekantoor/computerbedrijf

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend dat zij op grond van artikel 31 lid II onder 2. van het bestemmingsplan Centrum, na 1e herziening, vrijstelling hebben verleend om het pand Voorstraat 49b in gebruik te nemen ten behoeve van een administratiekantoor en computerbedrijf.

Het besluit is op werkdagen van 8.30 uur-12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 uur-20.00 uur in te zien bij de afdeling ROVH van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (23 november) bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Voorschoten, postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Hierbij kan ook -indien er spoedeisende belangen mee zijn gemoeid- om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank 's Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Terug naar begin pagina


Verleende vergunningen op grond van de APV

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 1994 zijn de volgende vergunningen verleend:


* 2 december 1999: De heer D. Venetiën voor het houden van een straatfeest in de Jan van Galenlaan ter hoogte van nummer 2 t/m 16 op vrijdag 31 december 1999 van 23.00 uur tot 1.00 uur.
* 2 december 1999: Mevrouw N. Nijhuis voor het houden van een bijeenkomst van alle bewoners op het Savornin Lohmanplantsoen om de eeuwwisseling te vieren op zaterdag 1 januari 2000 van 24.00 uur tot 1.00 uur.

* 6 december 1999: De heer J. van Rijswijk voor het op iedere zaterdag innemen van een standplaats nabij het Ambachtspad voor de verkoop van kaas, zuivelproducten en aanverwante artikelen tot 1 december 2000.

* 8 december 1999: De heer O. du Clou voor het verkopen, te koop aanbieden of venten met bloemen en planten hetzij op of aan de openbare weg, hetzij aan de huizen in de periode van 1 januari 2000 tot en met 1 januari 2001.


* 29 november 1999: De heer H.J. Verschoor voor het op vrijdag en zaterdag innemen van een standplaats op het voorplein van het `Wapen van Voorschoten' aan de Schoolstraat in Voorschoten voor de verkoop van kerstbomen in de periode van 6 december 1999 tot en met 24 december 1999.

* 2 december 1999: Voogd Promotions B.V. voor het aanbrengen van maximaal tien aankondigingsborden van 6 december 1999 tot en met 20 december 1999 in Voorschoten ten behoeve van de kerstmarkt van Intratuin.

* 2 december 1999: Nationaal Reumafonds voor het aanbrengen van een spandoek van 19 maart 2000 tot en met 25 maart 2000 in de Voorstraat of Schoolstraat in Voorschoten ten behoeve van een te houden collecte voor het Nationaal Reumafonds.
* 2 december 1999: De heer B.J.M. Lemmens voor het verkopen, te koop aanbieden of venten met consumptie-ijs hetzij op of aan de openbare weg, hetzij aan de huizen in Voorschoten tot uiterlijk 1 januari 2001.

* 2 december 1999: Circus Aladdin voor het geven van een aantal voorstellingen op 13, 14 en 15 oktober 2000 op de locatie Burgemeester van der Haarplein en voor het aanbrengen van maximaal tien aankondigingsborden van 30 september tot en met zondag 15 oktober 2000.

* 23 november 1999: Fixet Voorschoten voor het in bezit hebben en verkopen van vuurwerk op 29, 30 en 31 december 1999.
* 24 november 1999: Impresariaat Groot Russisch Staatscircus voor het aanbrengen van maximaal tien aankondigingsborden in Voorschoten van zaterdag 11 december tot en met woensdag 29 december 1999 t.b.v. Het Groot Russisch Staatscircus in Leiden.

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sectie Economische Zaken, telefoon: 5600 722 / 723.

Terug naar begin pagina


Collectes

In de weken tot en met 31 december vinden er geen collectes meer plaats.

Terug naar begin pagina


KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunning:

Verleende kapvergunningen:

* 30 november 1999

Te rooien bomen seizoen 99/00

* Vlietwijk/Starrenburg

* 1 Italiaanse populier Prof.Asserlaan/Raadhuislaan
* 1 wilg(knotten) Buizerderf

* 1 goudels Burg. v.d. Haarplein

* 1 els Koperwieklaan

* 12 populieren Krimkade

* 1 berk Treubplein

Boschgeest/Centrum

* 1 kronkelwilg Roucooppark

* 1 berk Rouboslaan

* 1 meidoorn Burg.de Kempenaerstraat

* 1 meidoorn Pr. Beatrixlaan

* 2 populieren Kennedyplantsoen

Noord-Hofland

* 2 wilgen Hooghkamer

* 1 kronkelwilg Burg.de Koolplantsoen

* 2 lijsterbes Hooghkamer

* 2 lijsterbes Planciusplantsoen

* 1 els Planciusplantsoen

* 1 wilg Joke Smitlaan (speelplaats)

* 1 es Aletta Jacobsplantsoen

* 1 lijsterbes Van Hogendorpweg

* 6 esdoorns Voorwetering

* 1 iep Leidseweg-Noord

Adegeest

* 1 els Pr. Bernhardlaan

* 3 elzen Paganinidreef

* 1 eik Händellaan

* 1 sierkers Park Adegeest


* 19 november 1999 voor het kappen van 1 kastanjeboom aan de Gebroeders de Wittplantsoen 8

* 19 november 1999 voor het kappen van 1 berk aan het Meerkoeteiland 20

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.

Terug naar begin pagina


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning:


* Schoolstraat 34; voor het plaatsen van reclame;
* Koperwieklaan 73; voor het plaatsen van een dakopbouw;
* Veurseweg 62; voor het vergroten van de woning;
* Tolstraat 25 (gem monument); voor het veranderen van de woning;
* John F. Kennedyplantsoen 40; voor het vergroten van de woning;


* Voorstraat 33; voor het plaatsen van dakkapellen;
* Professor Asserlaan 20; voor het vergroten van de woning;
* Professor Zernikelaan 21; voor het verhogen van de kapconstructie en het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achtergevel;

Verleende bouwvergunningen:

dd 07-12-1999;

* Van Boeijenplantsoen 3; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Van Heuven Goedhartstraat 23; voor het oprichten van een verblijfsruimte;

* Essenlaan 22; voor het plaatsen van een tuinhuisje;
* Van Kempenstraat 17; voor het plaatsen van dakkapellen;

dd 29-11-1999;

* Weddeloop; voor het oprichten van kleed- en doucheruimte;

dd 30-11-1999;

* Bloklaan 8; voor het veranderen van de achtergevel;

dd 23-11-1999;

* Rouwkooplaan 1; voor het veranderen van de entree;

dd 23-11-1999;

* Sixlaan 59; voor het plaatsen van een uitbouw;

dd 23-11-1999;

* Havikserf 5; voor het veranderen van de achtergevel;

dd 23-11-1999;

* Veurseweg 79; voor het plaatsen van een reclamezuil;

dd 24-11-1999;

* Merelhof 1 t/m 117; voor het veranderen van de ingang van de recreatieruimte;

Melding tot bouwvoornemen:

* Suze Groenewegerf 3; voor het plaatsen van een berging;
* Willem de Zwijgerlaan 20; voor het plaatsen van duivenhokken;

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.
Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.
Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).

Geweigerde bouwvergunningen:

dd 06-12-1999;

* Schoolstraat 62; voor het plaatsen van 2 reclameborden;

dd 29-11-1999;

* Leidseweg 386; voor het plaatsen van reclame;

dd 29-11-1999;

* Schoolstraat 13; voor het plaatsen van reclame;

Toegestane meldingen:

* Suze Groenewegerf 3; voor het plaatsen van een berging;

dd 23-11-1999;

* Abel Tasmanplansoen 9; voor het plaatsen van een blokhut;

Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning

* geen

Afgegeven gedoogverklaring

* geen

Verleende ligplaatsvergunning:

dd 07-12-1999;

* Krimkade 6 ws 1; voor de periode van 3 jaar;
* Krimkade 6 ws 3; voor de periode van 3 jaar;

Terug naar begin pagina


BURGERLIJKE STAND

Geboren:

* 11 November 99 Melissa d.v. J. Hoogervorst en D. Keij;
* 12 November 99 Ramón Delano z.v. E. van Kessel en M.A. Klein;
* 16 November 99 Zoë Elisabeth Maria d.v. E.P.J. van Santen en A.J. Jongedijk;

* 18 November 99 Frederique d.v. F.L. Schilthuizen en R.E. Plicato;
* 20 November 99 Jorrit z.v. G.J.N. Kalberg en M. Barends;
* 20 November 99 Marloes Femke, d.v. J.M. Wempe en A. van Dijk;
* 24 November 99 Damin Mohammed z.v. S. Hajjaji en A. Messemaker;
* 24 November 99 Joanna Elisabeth d.v. M.T.L. van Baalen en J.L.M. Zeeuw van der Laan;

* 29 November 99 Hannah Lida, d.v. B.J.M. van den Berg en H. Hindriks;


* 29 November 99 Amber Melanie d.v. P.E. Distel en S.J.M. van Deursen;

* 3 December 99 Laurens Alexander, z.v. G.R. Waasdorp en C.G.C. Keijzer;

* 4 December99 Bram Joshua, z.v. L.T. Zandbergen en E.M. Boef;

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie


* 7 December 99 R.V. Spee en M.M. Faasen;
* 7 December 99 M.J. Rosier en A. Pont;

* 7 December 99 H.W.J. van Veldhoven en A.L.J. van Beckum;


* 16 November 99 P. van der Schalk en P.M. Onderwater;
* 23 November 99 R.P. Meijer en H.B.C. Nix;

Gehuwd/geregistreerde partners:

* 26 November 99 R.J.C. Lengers en A.G.R. Rongen

Overleden:

* 11 November 99 W.C. van `t Wout e.v. Timmerman, oud 83 jaar;
* 14 November 99 M.L. Schipper w.v. van der Linden, oud 62 jaar;
* 17 November 99 L.C. van Til, e.v. Ritter, oud 80 jaar;
* 18 November 99 E. Volk, oud 89 jaar;


* 19 November 99 J.L. van Boheemen, oud 64 jaar;


* 21 November 99 R. Lempke, oud 53 jaar;


* 27 November 99 J.L. Vogelzang, oud 78 jaar
* 29 Novermber 99 A.J.M. van Weers, oud 69 jaar;
* 29 November 99 K.C. Langedijk wv Wiers, oud 90 jaar;
* 30 November 99 E.R. Jürgens, oud 87 jaar;
* 30 November 99 A.W.M. Basten, oud 55 jaar;
* 1 December 99 I. Habermehl, oud 94 jaar;
* 1 December 99 C.G. Bilkes, oud 81 jaar;
* 5 December 99 A. van der Pauw wv Korenhof, oud 71 jaar;
* 6 December 99 W. Vogel wv van den Akker, oud 71 jaar;

Terug naar begin pagina


Spreekuren Wethouders

geen wijzigingen

Terug naar begin pagina


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Berichten gemeente Voorschoten '
Lees ook