Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 05

Bouwplannen

Bestemmingsplannen
Voorbereidingsbesluiten


* Eemnes nr.15 in top 20 beste gemeentelijke websites


* Vacature groepsleerkracht


* Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)

* Opvang asielzoekers in Eemnes

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Gemeenteberichten

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen


- Bramenberg 12a, veranderen gevelindeling.
- Fazantenhof 57, plaatsen dakkapel.

- Hasselaarlaan 34, pl aatsen dakkapel.

- Wakkerendijk 128b, aanbouwen berging.

- Wakkerendijk 202, veranderen woning.

- Struisgras 25, plaatsen dakkapel.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen


- Beukenlaan 2, bouwen afslaggebouw.

- Walnootberg 4, bouwen bedrijfsgebouw.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Van Oortmarssen van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Fazantenhof 67, vergroten woning.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. Dit bouwplan ligt vanaf 4 februari 2000 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Vastgesteld bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 22 november 1999 het bestemmingsplan Wakkerendijk-Meentweg 1e wijziging, gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op de percelen, Wakkerendijk nrs. 42, 52, 80 en 238. Voorts is aan artikel 4 toegevoegd, dat splitsing van een woning alleen mogelijk is, indien het oppervlak van de woning, minimaal 150 m2 bedraagt.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen vanaf vrijdag 4 februari 2000 tot en met donderdag 2 maart 2000 voor een ieder ter inzage bij de sector VROM van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen bedenkingen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht door: -hen die tijdig zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad -belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad -een ieder tegen de wijzigingen van het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.

Goedgekeurde bestemmingsplannen

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 17, resp. 20 december 1999 het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied, 2e wijziging", resp. het bestemmingsplan "Raadhuislaan/Zuidbuurt, locatie Streefoordlaan-Eemlustlaan", goedgekeurd.

Het bestemmingsplan "Landelijk Gebied, 2e wijziging" omvat het gehele landelijke gebied ten oosten van de Rijksweg A27, met uitzondering van Wakkerendijk/Meentweg, Eembrugge en Heidehoek. Het plan voorziet erin dat de bouw van kleine gebouwen op agrarisch productiegebied, zoals een melkstal en een veldschuur, alleen mogelijk moet zijn voor volwaardig agrarische bedrijven.

Het bestemmingsplan "Raadhuislaan/Zuidbuurt, locatie Streefoordlaan-Eemlustlaan" betreft het gebied dat op de grens van het oorspronkelijke dorp en de nieuwe Zuidbuurt ligt, tussen de Streefoordlaan en de Eemlustlaan. Het plan heeft betrekking op het bouwen van drie woningen voor gehandicapten en zes vrije-sector-woningen.

De besluiten tot goedkeuring en de bestemmingsplannen liggen met ingang van 4 februari 2000 gedurende zes weken ter inzage:
- In het gemeentehuis gedurende de openingstijden.
- In het provinciehuis Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101 te Utrecht (kamer Ff 2.12, telefoon 030-2583731) op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur. Het verdient de voorkeur vooraf een afspraak te maken.

Beroep
Tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten kan vanaf 4 februari 2000 zes weken beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag door:
- Degenen die tijdig bedenkingen hebben ingediend bij Gedeputeerde Staten.

- Belanghebbenden die aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Inwerkingtreding
De besluiten tot goedkeuring van de bestemmingsplannen treden in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, treedt het desbetreffende besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voorbereidingsbesluiten

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 31 januari 2000 besloten dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor de volgende percelen/gebieden:

-Eemlustlaan 49.

-Het gebied oostelijk van de Zuidersingel, om en nabij de Streefoordlaan en westelijk van de Molenweg.

-perceel tegenover Meentweg 45 en 47 (sectie H, nr. 156).
-perceel op de hoek Wakkerendijk en Stammeweg (sectie I, nrs. 7, 9 en
705).

De voorbereidingsbesluiten treden op vrijdag 4 februari 2000 in werking en liggen met de bijbehorende stukken vanaf deze datum ter inzage bij de sector VROM van het gemeentehuis.

Deel: ' Berichten van de gemeente Eemnes '
Lees ook