Gemeente Voorschoten


Voorlichtingspagina week 17 juli - 23 juli

E-mailen naar Afdeling ,Voorlichting


* Gemeentegids 2001/2002

* Verzoek tot verwijderen van voertuigen in verband met Paardenmarkt
* Derde wijziging Bouwverordening Voorschoten 1994
* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Inspraak bij artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening-procedure

* Collectes

* Burgerlijke stand

* BouwzakenGemeentegids 2001/2002

Binnenkort ontvangt elk huishouden in Voorschoten een exemplaar van de nieuwe gemeentegids. Dit informatieve voorlichtingsboekje verschijnt jaarlijks en wordt zoals gebruikelijk huis-aan-huis verspreid.

Het boekje geeft informatie over het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie, en presenteert tal van adressen en wetenswaardigheden over openbare voorzieningen, instellingen en diensten, verenigingsleven en bedrijfsleven in Voorschoten; kortom, het maakt de gebruiker wegwijs in de gemeente.

De afgelopen maanden zijn alle vermeldingen in de 2001/2002-editie van de gemeentegids weer zorgvuldig op hun juistheid nagetrokken. De inhoud van de nieuwe gemeentegids is daarom weer helemaal aktueel. Wanneer u een gegeven mist, of toch nog een fout ziet, wordt u verzocht dit door te geven door middel van de antwoordbon achterin de gids.

Naast de huis-aan-huis verspreiding is de nieuwe gemeentegids tevens verkrijgbaar bij de balie in het gemeentehuis, Leidseweg 25 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Voor verdere inlichtingen over het boekje kan men bellen met de gemeentelijke voorlichter, de heer G. Zeelt, telefoon (071)-600 620.

Rectificatie

Helaas is in de gemeentegids nu al een foutje geconstateerd. Het betreft het telefoonnummer van het Servicepunt van het Uitvoerend Bedrijf. Natuurlijk is dit nummer gratis en begint dus niet met 0900. Wanneer u het Servicepunt wilt bellen, dan kan dit in tegenstelling tot wat in de gids staat vermeld, via het gratis telefoonnummer 0800 - 2358248.Verzoek tot verwijderen van voertuigen in verband met Paardenmarkt

Zoals bekend vindt op 28 juli aanstaande weer de Paardenmarkt plaats. Om tijdig en ongehinderd het terrein ten behoeve van de diverse festiviteiten (inclusief de braderie e.d.) in te kunnen richten is de medewerking van de bewoners aan het eerder genomen verkeersbesluit (zie de publicatie d.d. 6 juni jl.) vereist. Burgemeester en wethouders verzoeken u derhalve dringend om er zorg voor te dragen dat vanaf 18.00 uur de dag vóór de Paardenmarkt tot 02.00 uur de dag na de Paardenmarkt het paardenmarkt- en evenemententerrein (d.w.z. de Voorstraat, de Schoolstraat, het Treubplein, de Treubstraat, het 'Deltaplein', de Bloklaan en de Molenlaan-west) geheel vrij is van voertuigen. Mochten er, naast paardenmarktvoertuigen (die vanzelfsprekend wel zijn toegestaan), toch auto's in de genoemde straten en pleinen aanwezig blijven, dan zal zo nodig tot het opsporen van de eigenaars en/of tot handhavend optreden worden overgegaan. Wij vertrouwen er echter op dat een dergelijke (tijdrovende) actie niet noodzakelijk zal blijken te zijn.

Tevens maken wij u er nogmaals op attent dat, gelet op de veiligheid van overstekende burgers van en naar het kermisterrein, het gedeelte van de Koninklijke Marinelaan tussen de Schoolstraat/Veurseweg en de Zwaluwweg van 09.00 uur tot 24.00 uur op de dag van de Paardenmarkt is afgesloten voor motorvoertuigen (niet zijnde paardenmarktvoertuigen). In dit verband verzoeken wij de bewoners van Bijdorp om op de dag van de Paardenmarkt de Oranjeboomstraat te benutten als aanrijroute van en naar hun woningen.

Burgemeester en wethouders danken u bij voorbaat voor uw medewerking en wensen u een plezierige dag toe op 28 juli!!Derde wijziging Bouwverordening Voorschoten 1994

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 22 februari 2001 de derde wijziging van de Bouwverordening Voorschoten 1994 heeft vastgesteld. De wijzigingen (zoals beschreven in de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met daarin de zevende serie wijzigingen van de Modelbouwverordening 1992) houden verband met de jurisprudentie en de normherzieningen sinds juli 1997, alsmede met het herstel van kleine onvolkomenheden.

De verordening treedt acht dagen na de uitgifte van deze krant in werking en kan desgewenst worden ingezien in het gemeentehuis, bij de afdeling Woningen en Bedrijven, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur, en op afspraak 's middags en donderdagavond van 18.00 tot 20.00. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogenboom telefoon 5600 668Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 18 juli tot en met dinsdag 31 juli 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 en na telefonische afspraak 's middags en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur, voor een ieder ter inzage ligt:

Een bouwaanvraag voor het plaatsen van een trafo aan de Jan van Hooflaan 3

Met toepassing van artikel 15, de zogenaamde binnenplanse vrijstelling, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

Een ieder kan tot en met 31 juli schriftelijk bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling. Bedenkingen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ VoorschotenInspraak bij artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening-procedure
Door de Honk- & Softbal Vereniging Adegeest is een bouwplan ingediend voor het plaatsen van 8 lichtmasten op het sportterrein Beethovenlaan / Admiraal de Ruijtersingel. Op grond van het vigerende bestemmingsplan `Centrum 1949' is de realisering van lichtmasten niet mogelijk, aangezien het gebied de bestemming `grond bestemd voor landbouw of veeteeltbedrijf' heeft.

Op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is het mogelijk om vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen. In de gemeenteraadsvergadering van 17 september beslist de raad of medewerking wordt verleend.

Op het voornemen om vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen wordt op grond van de WRO en de gemeentelijke inspraakverordening een inspraakprocedure gevoerd. Het is mogelijk om van 18 juli t/m 7 september een inspraakreactie in te dienen bij:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

Het bouwplan kan worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en na telefonische afspraak 's middags en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Met eventuele vragen of voor een mondelinge inspraakreactie kan contact worden opgenomen met mevrouw A.M. van de Vendel van de afdeling Woningen en Bedrijven, telefoon 5600733.Collectes

In de weken van 1 juli tot en met 1 september wordt er niet gecollecteerd.Burgerlijke Stand

Geboren:

* 20jun01 Gijsbrecht Joan Hagen, z.v. R.J.H. van der Wart en S.F.M. Heijneman;

* 01jul01 Lodewijk Herman Willem z.v. J.W.E. Weststrate en E.L.E.M. Tax;

* 03jul01 Mees Merlijn, z.v. L.J. Ancher en J. Roos;
* 06jul01 Emelie Franke, d.v. R. Voskuil en M.F. Brouwer;
* 07jul01 Vincent z.v. P.A.M. Nieuwenbroek en J.W.M. Ruijters;
* 08jul01 Cathelijn Frederique M.W. van Kekem en D. Ligtenberg;
* 09jul01 Milan Rémi Bonnie d.v. C.D.P. Nort en E.W. van der Zaal;
Huwelijksaangifte/ aangifte van partnerschapsregistratie:
* 10jul01 E.E.J. Brader en A.A.M. Peeters;
* 10jul01 M. Hübner en C. Cockram;

* 10jul01 M.F.P. van Winnendael en B. dos Santos Laus;
Overleden:

* 3jul01 P. Hageman, oud 80 jaar;

* 6jul01 Rolvink, w.v. Spruijt, J.J. oud 80 jaar;
* 7jul01 J.B. Verboom, oud 83 jaar;

* 10jul01 H.J. Kouwen w.v. van Aken, oud 92 jaar;


Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

* Papelaan 85; voor het plaatsen van een fietsoverkapping;
* Middelgeestlaan bouwnr 36; voor het vergroten van de woning en het plaatsen van een rookkanaal;

* Koperwieklaan 104; voor het vergroten van de woning;
* Koperwieklaan 106; voor het vergroten van de woning;
* Krimkade 6c ; voor het vergroten van de woning;
* Vondelstraat 24; voor het vergroten van de woning;
* Wijngaardenlaan 121; voor het oprichten van een berging / carport;
Melding tot bouwvoornemen:

* Wijngaardenlaan 66; voor het plaatsen van een dakkapel;
Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Woningen en Bedrijven van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene Wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

Deel: ' Berichten van de Gemeente Voorschoten '
Lees ook