Actuele informatie op Algemene Ledenvergadering van 20 mei 1999

Orde-bericht van 30 mei 1999

Op donderdag 20 mei 1999 hield de Orde haar 8e Algemene Ledenvergadering. Vele beleidsmatige onderwerpen voor de korte en lange termijn stonden op de agenda en werden uitgebreid toegelicht en waar nodig bediscussieerd.

Meerjarenafspraken Curatieve Somatische Zorg

De stand van zaken rond vijf onderwerpen binnen de meerjarenafspraken wordt nader toegelicht: het kwaliteitsbeleid, de informatie- en communicatietechnologie, de regionale ondersteuning en het geneesmiddelendossier, producttypering en goodwill.

In het kader van het kwaliteitsbeleid vinden aan de hand van modellen van het Platform Kwaliteit jaarlijks 350 visitaties plaats van niet-opleidingspraktijken. Hiervoor krijgen de medisch specialisten financiële ondersteuning. Voor de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen, elektronische visitatieformulieren en complicatieregistraties voor alle wetenschappelijke verenigingen vraagt en krijgt het bestuur van de Orde instemming van de ALV. Ook deze projecten zullen met financiële ondersteuning tot stand moeten worden gebracht. Daarbij doet het bestuur een oproep aan de wetenschappelijke verenigingen om zoveel mogelijk projecten in te dienen, zodat de beschikbare gelden ook daadwerkelijk ter beschikking kunnen worden gesteld.

Informatie- en communicatietechnologie
Maandag 17 mei 1999 is in het kader van de meerjarenafspraken het landelijk ICT-platform opgericht, onder voorzitterschap van Elco Brinkman, waarin VIZI (Virtuele Integratie van ZorgInformatie) en de Zorgpas een redelijke kans maken een positief advies te krijgen richting VWS. Na een toelichting door voorzitter Sanders besluit de ALV in te stemmen met de participatie van de Orde in het VIZI-project en de ZorgPas Groep. Voor een toelichting op het VIZI-project kan worden verwezen naar het Ordenieuws van maart. Voor de zorgpas ligt een plan van vier fasen, waarbij iedere functie eerst in het proefgebied zal worden getest voordat kan worden bepaald of en hoe de zorgpas wordt ingevoerd. Meetmoment daarbij is bijvoorbeeld hoeveel patiënten zich in de praktijk daadwerkelijk met een pas melden. De ALV besluit de ZorgPas Groep te steunen door een symbolisch bedrag van ? 20.000 (tegenover een bijdrage van de zorgverzekeraars van 6,7 miljoen) en het aanstellen van een medewerker op ICT-gebied.

Regionale ondersteuning en geneesmiddelendossier Orde-secretaris mevrouw dr. A. Mulock Houwer-Linssen, geeft een toelichting op de plannen voor het oprichten van Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO's) in de regio's. Primaire doelstelling van de Orde is een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van de farmacotherapie aan de hand van de richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen. Mogelijke kostenbeheersing is daarvan een afgeleide. Opgemerkt wordt dat het erg verwarrend was dat de Orde en VWS bijna tegelijkertijd een oproep deden om proefprojecten c.q. proeftuinen in te dienen. Oorzaak was een gebrek aan communicatie binnen het ministerie.
Ondanks enkele pessimistische geluiden dat de medisch specialisten wel moéten meewerken, onderschrijft de ALV de plannen van het Ordebestuur.

Producttypering
De voorzitter van de Kamer Vrij Beroep, A.M. Vosmer, geeft - met een verwijzing naar de speciale editie van het Ordenieuws in april - een toelichting op de laatste stand van zaken rond het project producttypering.
In het eerste traject (de ontwikkelingsfase) zijn inmiddels grote vorderingen gemaakt. Er zijn 15 typeringslijsten gereed en diverse wetenschappelijke verenigingen hebben de tijdnormering opgepakt. Het tijdbestedingsonderzoek, dat zal moeten worden gedaan om de normen te valideren, zal wellicht - afhankelijk van besluitvorming in de volgende ALV - door de Orde worden gefinancierd en dus geregisseerd. Het testen van de typeringslijsten in de pilotziekenhuizen gebeurt inmiddels op vrij grote schaal.
In het tweede traject (de implementatiefase) zouden twee speerpuntspecialismen productgericht registreren in alle ziekenhuizen. Omdat er nog teveel onzekerheidsfactoren bleken te zijn en nog onvoldoende voortgang is geboekt in de pilotziekenhuizen is - naast urologie - (nog) geen tweede speerpuntspecialisme gevonden. Ook het derde traject (herziening budget- en verrichtingensysteem) is inmiddels in gang gezet. Vooralsnog zullen de DBC's alleen worden ingepast in de budgetsystematiek en heeft de productgerichte registratie nog geen consequenties voor het honorarium. Streven is wel medio 2000 landelijke registratie in te voeren voor meer specialismen.

Vanuit de zaal wordt nog eens gewezen op het belang van evaluatiemomenten en het informeren en motiveren van de werkvloer. Daarnaast wordt weer benadrukt dat producttypering breder is dan de Kamer Vrij Beroep.

Goodwill
Vosmer licht toe waarom het onwenselijk is dat hier en daar - d.w.z. niet in één keer landelijk - de goodwill wordt afgeschaft. Op 10 juni wordt in een voorlichtingsbijeenkomst uitgebreid op dit onderwerp ingegaan. Vanuit de ALV wordt zeer kritisch gereageerd op het mogelijke model voor afschaffing van Sibbing & Wateler. Het bestuur van de Orde geeft daarop aan dat dit model inderdaad discussiepunten maar ook aanknopingspunten biedt.

Wet Integratie medisch-specialistische zorg

Tijdens de ledenvergadering worden vier onderwerpen besproken: het Addendum bij de toelatingsovereenkomst, geïntegreerd declaratieverkeer, de rechtsvorm van vrijgevestigden en representativiteit van de Orde. Voor het eerste onderwerp wordt verwezen naar pagina 4 van deze nieuwsbrief.

De voorzitter van de Kamer Vrij Beroep geeft een uitgebreide uitleg over het onderwerp geïntegreerd declareren. De integratiewet voorziet in één aanspraak op medisch-specialistische zorg voor ZFW- en WTZ-verzekerden met als gevolg verplicht geïntegreerd declareren voor deze verzekerden. Bij een geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf past dit ook voor particulier verzekerden te laten gelden. Tot voor kort bestond er onzekerheid of het Lisv het vrij beroep bij ondertekening van het Addendum zou waarborgen. Inmiddels is die zekerheid, die eerder door de staatssecretarissen van Financiën en SZW was verkregen, ook door het Lisv gegeven. Wel is van belang dat de medisch specialist het debiteurenrisico zelf behoudt en niet (ook niet op zakelijke voorwaarden) overdraagt aan het ziekenhuis. Fiscus en Lisv hebben aangegeven dat dan de waarborg van het vrij ondernemerschap vervalt.

Voor geïntegreerd declareren zijn drie standaardovereenkomsten nodig. Voor ZFW-verzekerden declareert de medisch specialist aan het ziekenhuis (de medewerkersovereenkomsten ziekenfonds-specialist vervallen). Voor particulier verzekerden declareert de specialist op vrijwillige basis via het ziekenhuis, in opdracht van en voor de specialist (het ziekenhuis is tussenpersoon /administratiekantoor). Voor WTZ-verzekerden geldt een 'status aparte'. De specialist declareert aan het ziekenhuis, maar de feitelijke situatie is gelijk aan particulier verzekerden.

Wat betreft de rechtsvorm van vrijgevestigden werd medegedeeld dat de Orde binnenkort met een model stafmaatschap komt, dat voor de huidige situatie de beste oplossing vormt. Dit vooral omdat uit het onlangs door staatssecretaris Vermeend naar de Raad van State gestuurde belastingplan 21e eeuw blijkt dat de (staf)maatschap daarin niet als vennootschapsbelastingplichtig lichaam wordt gezien. In een (staf)maatschap blijft daardoor, anders dan de coördinerend inspecteur recent met betrekking tot de coöperatie heeft geconcludeerd, ook in de toekomst meerderheidsbesluitvorming mogelijk.

De representativiteit van de Orde is in een drietal nieuwe situaties vastgelegd. In het COTG heeft de Orde naast Kamer V nu ook toegang tot Kamer I. Bij het opstellen van Uitkomsten van Overleg zal de Orde als volwaardige partij worden betrokken. NVZ vereniging van ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland zullen een Uitkomst van Overleg vervolgens formeel ondertekenen. En tenslotte in het kader van de Raad op Maat, waarin de zogenaamde onderstructuren van bijvoorbeeld de Ziekenfondsraad worden afgeschaft, hebben betrokken partijen onderling afgesproken in Treekverband zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken in hun standpuntbepaling.

Datum inwerkingtreding Integratiewet
Op 2 juni 1999 hebben Zorgverzekeraars Nederland, de NVZ en de Orde in een brief aan de minister gepleit voor invoering van de wet op 1 januari 2000 in plaats van 1 juli aanstaande. Partijen realiseren zich dat het onmogelijk is om alle formele en praktische aanpassingen voor 1 juli geïmplementeerd te hebben, die landelijk en vooral lokaal nodig zijn. Ook al zou de wet per 1 juli in werking treden, dan zal hier de eerste tijd soepel mee om moeten worden gegaan.

Ga naar : Nieuwspagina van de Orde van Medisch Specialisten

© copyright ORDE 1999 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Berichten vergadering Artsen Orde '
Lees ook