Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 23 FEBRUARI 1999

Beroep tegen steun voor Franstalige initiatieven in Rand

De Vlaamse regering blijft onverminderd vasthouden aan het territorialiteitsbeginsel. Dat zegt dat elke over- heid zich enkel kan inlaten met zaken die gelocaliseerd zijn op het eigen grondgebied. Dit beginsel zit veran- kerd in de Grondwet en werd bevestigd door de rechtspraak van het Arbitragehof en de Raad van State. De Franse Gemeenschap blijft dit beginsel schenden, door zich expliciet te richten op Franstaligen in Vlaanderen.

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE heeft de Vlaamse regering daarom beslist opnieuw bij het Arbitragehof beroep aan te tekenen tegen de artikelen in het Begrotingsdecreet waarbij de Franse Gemeenschap in strijd met de bevoegdheidsverdeling 12,5 miljoen fr. uit- trekt voor "toelagen toegekend in het kader van de infor- matie, de bevordering, de luister van de Franse taal en cultuur en van de Franse Gemeenschap, en voor de bevorde- ring van de democratie en de rechten van de mens". Deze toelagen zijn in feite bedoeld om, buiten elke wet- telijke basis om, steun te verlenen aan Franstalige ini- tiatieven in de Vlaamse Rand.

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Beroep tegen steun Franstalige initiatieven in Vlaamse Rand '
Lees ook