Gemeente Amsterdam


Beschermd stadsgezicht: twee mijlpalen bereikt

De gemeente heeft alle panden in de binnenstad op schoonheid bekeken en ondergebracht in zgn. waarderingskaarten die dienen ter bescherming van de historische binnenstad. De kaarten geven een waardering aan van de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van de panden in het stadsbeeld. Alle (ver)bouw- en sloopaanvragen zullen aan de kaarten worden getoetst. Deze systematiek is door de gemeente bedacht om uitvoering te geven aan het feit dat de minister van VROM en de staatssecretaris van OCW in 1998 het gebied binnen de Singelgracht hebben aangewezen als beschermd stadsgezicht. Deze aanwijzing gebeurde op verzoek van de gemeente.

Tegelijk heeft het College het voorstel gedaan om de Subsidieverordening stadsvernieuwing binnenstad te wijzigen. Daarmee geeft het financieel vorm aan de verschuiving van het stadsvernieuwingsbeleid in de binnenstad. Het zwaartepunt voor de bebouwing in de binnenstad wordt met beide voorstellen gaandeweg steeds meer verlegd van sloop/nieuwbouw naar behoud en herstel. Ongeveer 10.000 panden moeten naar schatting nog meer of minder ingrijpend worden gerenoveerd. De subsidieregeling zal dus nog tot in lengte van jaren door moeten lopen.

Voor de waarderingskaarten is elk pand bekeken in zijn omgeving en ingedeeld in verschillende 'orden'. De orde geeft aan in hoeverre een pand bewaard moet blijven, gesloopt kan worden en wat verbeterd moet worden. Monumentenpanden (orde 1, waaronder circa 1000 panden vallen) moeten worden behouden; sloop of nieuwbouw is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Orde 2 omvat bouwwerken van vóór 1940 die architectonisch zeer bijzonder zijn of ter plekke, bv. op een hoek, beeldbepalend zijn; deze moeten ook in principe worden behouden. Orde 3 zijn bouwwerken van vóór 1940, die echter geen bijzondere architectonische of beeldbepalende waarde hebben; vervanging is in beginsel mogelijk. Alle bebouwing van na 1940 (nieuwbouw) is niet gewaardeerd; het is lastig om van jonge gebouwen de waarde uit te spreken, daarom zijn voor deze panden geen bijzondere regels opgesteld. Wel moeten ze passen in het stadsbeeld. Doel is om het stadsbeeld van de binnenstad zoveel mogelijk te behouden en toch verandering en ontwikkeling mogelijk te blijven maken. In een reeks van jaren worden alle bestemmingsplannen vernieuwd en voorzien van de waarderingskaarten.

Wethouder Bouwen,Wonen, Economie van de Binnenstad, Pauline Krikke: "Alle 24.000 panden in het beschermd stadsgebied zijn in kaart gebracht. Maar het is beslist niet te bedoeling dat alles nu wordt bevroren. De binnenstad is een prachtige plek waar mensen wonen en ondernemers aktief zijn, dus ontwikkeling en verandering zal er altijd zijn. Gelukkig maar. Als het de voorkant betreft worden we strenger dan als het om de achterkant gaat. Niet alles gaat op slot, alleen de toetsing wordt nog zorgvuldiger. En hoe het met zonnepanelen moet, daar zijn we nog niet uit. Als het maar niet zichtbaar is van de openbare weg. Balkons en erkers kunnen in principe niet worden aangebouwd behalve waar dit van oudsher al zo is.

Per geval wordt dat getoetst". De voorstellen zijn in de inspraak geweest en komen op 23 maart aan de orde in de raadscommissie. Op 19 april buigt de gemeenteraad zich over het voorstel.

Mechtild Rietveld 5522042

© gemeente Amsterdam - 1-03-2000

Deel: ' Beschermd stadsgezicht Amsterdam twee mijlpalen bereikt '
Lees ook