Wim van Velzen

Persbericht drs Wim van Velzen

Blikvangers Straatsburg september

BESCHERMING PRIVACY BIJ ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Verzenders van junkmail moeten verplicht worden een adres op te geven waar ontvangers zich toe kunnen wenden om zich van de mailinglijst te laten halen. De EP-commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken vindt dat het gebruik van oproepsystemen en fax voor direct marketing alleen toegestaan mag zijn als abonnees vooraf toestemming hebben gegeven (opt-in). Bij andere systemen, zoals e-mail, moeten verzenders van ongevraagde mail ofwel de abonnees vooraf om toestemming vragen ofwel afzien van het versturen van junkmail naar abonnees die hebben laten weten dat ze daar verschoond van willen blijven (opt-out). Welk van de twee mogelijkheden het wordt, hangt af van de geldende nationale wetgeving.

Lidstaten kunnen van de richtlijn over de bescherming van de privacy afwijken als dat nodig is voor de openbare veiligheid of strafrechtelijke onderzoeken, maar dat moet dan echt noodzakelijk en van beperkte duur zijn. Er mag geen sprake zijn van grootscheepse, algemene monitoring. Evenmin mogen lidstaten willekeurig welke verkeers- en locatiegegevens opvragen zonder een specifieke reden op te geven. Informatie mag bij providers dan ook niet langer opgeslagen blijven dan noodzakelijk is voor het doorsturen van gegevens of voor het beheer van het gegevensverkeer.

ECHELON

De tijdelijke EP-commissie die onderzoek heeft gedaan naar het interceptiesysteem Echelon komt tot de conclusie dat over het bestaan van dit systeem geen twijfel meer mogelijk is. Ook staat buiten kijf dat het systeem, waarvoor de VS, Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland samenwerken, niet bestemd is om militaire maar om economische en privé-communicatie te onderscheppen. Des te verwonderlijker is het dat verschillende Europese hoogwaardigheidsbekleders zeggen geen weet van dit systeem te hebben. Het gebruik van Echelon voor bedrijfsspionage zou indruisen tegen de gemeenschappelijke markt en de eerlijke concurrentie. Hoewel er geen harde bewijzen zijn dat Echelon gebruikt wordt voor bedrijfsspionage zou volgens goede bronnen in de VS zo'n 5% van de vergaarde informatie door de VS voor economische spionage worden gebruikt. Met Echelon kan ook de bescherming van de privacy in het geding zijn en daarom roept de EP-commissie de lidstaten op alle Europese burgers dezelfde wettelijke garanties voor de bescherming van hun privacy te bieden.

GELIJK LOON VOOR WERK VAN GELIJKE WAARDE

Overal ter wereld krijgen vrouwen nog altijd minder betaald dan mannen. In de EU-landen hebben vrouwen vaak werk waarvoor lagere kwalificaties en een lagere opleiding vereist zijn. En hoewel al sinds 1975 een richtlijn van kracht is met het beginsel dat vrouwen voor gelijk werk gelijk loon moeten krijgen, ligt het salaris van vrouwen doorgaans nog altijd een stuk lager dan dat van mannen. Wetgeving over gelijke beloning heeft dit probleem slechts ten dele opgelost, zo stelt rapporteur Miet Smet (EVP/ED, B) vast. (Of het verslag-Smet daadwerkelijk de komende zitting wordt behandeld, is nog niet zeker.)

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL

Er moet een Europees aanhoudingsbevel komen om effectief de strijd aan te kunnen binden met terroristen, de georganiseerde misdaad, mensenhandel, kindermisbruik, drugs- en wapensmokkel, corruptie en fraude. Volgens de EP-commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken kunnen zo omslachtige en tijdrovende justitiële procedures worden vermeden.

VORDERINGEN KANDIDAAT-LIDSTATEN IN 2000

In 12 verslagen maakt de Commissie buitenlandse zaken de balans op van de vorderingen die de kandidaat-lidstaten waarmee toetredingsonderhandelingen worden gevoerd (dus niet Turkije) in 2000 hebben gemaakt. Diverse punten, waaronder de bescherming van minderheden en de strijd tegen corruptie, worden in nagenoeg alle verslagen aan de orde gesteld. Veel nadruk wordt ook gelegd op de overname van het acquis communautaire door de kandidaatlanden.

STATUUT EUROPESE VENNOOTSCHAP

Op de Top van Nice werd besloten het statuut van de Europese vennootschap (SE) in een verordening te regelen en de afspraken op het gebied van werknemersparticipatie in een richtlijn vast te leggen. In maart 2001 kwam de Raad met een voorstel dat in grote lijnen het Commissievoorstel van 1989 volgt. De Juridische commissie vindt het echter onaanvaardbaar dat de Raad artikel 308 van het Verdrag als rechtsgrondslag neemt en niet de medebeslissingsprocedure hanteert.

Wat de plaats van werknemers in het statuut van de SE betreft, benadrukt de EP-commissie Werkgelegenheid en sociale zaken dat het verkeerd zou zijn te tornen aan de regelingen van lidstaten die een verregaander sociale wetgeving hebben. Gepleit wordt voor een "omzettingsteam" van deskundigen van de lidstaten om de omzetting van de richtlijn in nationaal recht te coördineren.

VEILIGHEID VAN DE LUCHTVAART

De Vervoerscommissie van het EP wil dat het op te richten Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart zo onafhankelijk mogelijk is van de Commissie en meer slagkracht en bevoegdheden krijgt. Van groot belang is transparantie bij de benoeming van de leden van de Raad van bestuur. De uitvoerend directeur moet door het EP of de Raad ter verantwoording kunnen worden geroepen, terwijl OLAF en de Rekenkamer in situ inspecties moeten kunnen uitvoeren.

In een tweede verslag hekelt de Vervoerscommissie de bestaande desinformatie over het Handvest van de rechten van de passagier. Meer transparantie in vervoerscontracten en -voorwaarden is vereist. Vaak wordt het recht om een klacht in te dienen of schadeloosstelling te eisen bemoeilijkt door moderne bedrijfspraktijken zoals code-sharing en uitbesteding van diensten. De Commissie zou hier voor meer rechtszekerheid moeten zorgen. Daarnaast dient zij middelen uit het onderzoeksbudget vrij te maken voor een onafhankelijke evaluatie van de gezondheidsrisico's van langeafstandsvluchten.

WIJZIGING STATUUT EUROPESE OMBUDSMAN

De Commissie constitutionele zaken wil het statuut van de Europese ombudsman zodanig wijzigen dat hij niet alleen het recht op inzage krijgt, maar ook op het maken van kopieën van elk document. Verder dient hij inzage te krijgen in "alle geheime" documenten van een lidstaat, nadat de betrokken lidstaat daarvan in kennis is gesteld. In het huidige statuut wordt onder meer gesproken van "voorafgaande toestemming van de betrokken lidstaat". Daarnaast moeten ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese instellingen en organen die als getuigen worden gehoord "gehouden zijn volledige en waarheidsgetrouwe informatie te geven".

Deel: ' Bescherming privacy bij elektronische communicatie '
Lees ook