expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: staatssecretaris Hoogervorst

Nr. 99/63

14 april 1999

Staatssecretaris Hoogervorst wil maatregelen tegen blootstelling van ziekenhuispersoneel aan cytostatica en narcosegassen

Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft maatregelen aangekondigd om werknemers in ziekenhuizen beter te beschermen tegen de negatieve effecten van het werken met cytostatica (kankerremmende geneesmiddelen) en narcosegassen. Hoogervorst wil onder meer een volledig verbod op het bereiden van cytostatica op de verpleegafdelingen. Verder gaat hij op korte termijn samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overleg voeren met sociale partners in de intramurale gezondheidszorg over maatregelen om de blootstelling van werknemers aan narcosegassen en cytostatica verder te beperken.

Dit schrijft staatssecretaris Hoogervorst mede namens minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de maatregelen is een onderzoek dat in opdracht van het ministerie is verricht door de Katholieke Universiteit Nijmegen, in samenwerking met de Landbouwuniversiteit Wageningen en TNO-Voeding. Uit dit onderzoek blijkt dat veelvuldige blootstelling aan cytostatica en narcosegassen een verhoogd risico met zich meebrengt op schadelijke effecten voor de voortplanting en het nageslacht.

Uit literatuurgegevens bleek dat vooral operatiekamerpersoneel en verpleegkundigen oncologie risico lopen op schade aan voortplanting en nageslacht. Het epidemiologisch onderzoek over de periode 1990-1997 bevestigt die conclusie. Het gaat om een onderzoek in 84 Nederlandse ziekenhuizen. Voor het onderzoek werden in totaal 5546 vrouwen die in die periode in een ziekenhuis hadden gewerkt met vragenlijsten benaderd. Van 1686 vrouwen werd het verloop van de laatste zwangerschap tot de geboorte van het kind in kaart gebracht. Deze groep bestond uit operatiekamermedewerksters en verpleegkundigen oncologie (de blootgestelde groep) en een vergelijkingsgroep van verpleegkundigen die niet blootgesteld was aan anesthesiegassen of cytostatica.

Uit de vergelijking kwam naar voren dat medewerksters in operatiekamers een verhoogde kans hebben op diverse negatieve effecten op vruchtbaarheid en nageslacht, zoals een miskraam, aangeboren afwijkingen en vroeggeboorte. Met name piekblootstellingen aan narcosegassen (bijvoorbeeld tijdens het inleiden van operaties) lijken in dit verband van belang.
Voor verpleegkundigen die werkzaamheden verrichten met cytostatica blijkt er een verhoogd risico dat zij een kind krijgen met een laag geboortegewicht of dat hun zwangerschap eindigt in een miskraam. De kans op genoemde verschijnselen lag voor de controlegroep tussen de
1 en 5 procent, ofwel 1 tot 5 gevallen op honderd zwangerschappen of geboortes. Voor medewerksters in operatiekamers en verpleegkundigen oncologie was deze kans gemiddeld anderhalf tot tweemaal groter. Het risico is hoger voor verpleegkundigen oncologie die betrokken zijn bij de bereiding van cytostatica.

Hierbij moet worden aangetekend dat de effecten op vruchtbaarheid en nageslacht die door de onderzoekers werden vastgesteld, kunnen zijn veroorzaakt door blootstelling aan narcosegassen of cytostatica in een periode voordat het onderzoek plaatsvond.
Volgens gegevens van de Inspectie Gezondheidszorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn de afgelopen jaren aan de hand van richtlijnen voor het omgaan met cytostatica al veel verbeteringen doorgevoerd in de meeste ziekenhuizen. In het algemeen voldoen de zogeheten cytostatica-ruimten aan de eisen op grond van de Good Manufacturing Practice. Tevens is er een werkboek cytostatica opgesteld door de vereniging van Integrale kankercentra, een leidraad voor ziekenhuizen in het omgaan met cytostatica. In de meeste gezondheidsinstellingen worden cytostatica niet meer op de verpleegafdelingen bereid maar op een centrale plek waar de noodzakelijke beschermingsvoorzieningen aanwezig zijn en voor optimaal toezicht kan worden gezorgd (volgens opgave van de Inspectie gezondheidszorg: in 90 procent van de ziekenhuizen).

Ondanks dat ziekenhuizen dus inmiddels maatregelen hebben genomen, moet en kan de situatie volgens Hoogervorst nog verder verbeterd worden. Hoogervorst wil ten eerste dat er een volledig einde komt aan de praktijk in sommige ziekenhuizen dat cytostatica op de verpleegafdelingen worden bereid. De Arbeidsinspectie en de Inspectie Gezondheidszorg zullen er streng op gaan toezien dat cytostatica alleen nog op een centrale plek worden bereid.

Verder wil de staatssecretaris ook de blootstelling van werknemers aan cytostatica tijdens het toedienen, verplegen van patiënten of schoonmaakactiviteiten terugdringen. Bovendien wil hij dat zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om de blootstelling van werknemers aan narcosegassen zoveel mogelijk te verminderen. Op korte termijn zal samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overleg worden gevoerd met de sociale partners in de intramurale gezondheidszorg om te bekijken welke aanvullende maatregelen zinvol zijn en technisch haalbaar mogen worden geacht. De maatregelen die na overleg met de sociale partners worden vastgesteld, zullen zoveel als mogelijk in de loop van 1999 worden vastgelegd in beleidsregels. De beleidsregels vormen een uitwerking van de wettelijke voorschriften in het Arbobesluit.

Daarnaast zal het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de betrokkenen in de sector specifieke voorlichting gaan geven aan de beroepsgroepen in de gezondheidszorg die de meeste risico's lopen.
----------------------------------------------------------------------


---------------------

Dit is een gezamenlijk persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het onderzoek 'Reproductie-toxische effecten bij ziekenhuispersoneel' kost f.51,- en is verkrijgbaar via de boekhandel of bij Elsevier bedrijfsinformatie, postbus 16400, telefoon: 070-3819900. Het ISBN is 90 5749 255 5


14 apr 99 14:18

Deel: ' Bescherming ziekenhuispersoneel tegen cytostatica '
Lees ook