Provincie Friesland

Kennisgevingen

Ontgrondingenwet. Kennisgeving aanvr./ontw. beschikk. De Groote Warnser- en Zuiderpolder Bakhuizen

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend, dat zij van plan zijn te voldoen aan het verzoek van de heer R.G. van Grieken, om verlening van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor het verlagen en omgrachten van een perceel, het graven van een poel, en de aanleg van een plas ten westen van Bakhuizen aan de rand van de Groote Warnser- en zuiderpolder.

U kunt de stukken inzien
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 8 oktober 1999 gedurende vier weken ter inzage:
1. Op het gemeentekantoor van Gaasterlân-Sleat, Sector Ontwikkeling & Beheer, Bureau Milieuzaken, Dubbelstraat 1 te Balk. Op werkdagen tijdens kantooruren, gedurende de openingstijden (09.00 tot 12.00 uur en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur), en (UITSLUITEND na afspraak via telefoonnummer 05140-8154) op woensdag tussen 16.00- 19.00 uur. Ook kan desgewenst een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.


2. Op het Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling
Milieuvergunningen op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (telefoonnummer 058 - 2925567).

Na deze vier weken blijven de stukken ter inzage liggen tijdens de kantooruren tot zes weken na het bekendmaken van de definitieve beschikking op de aanvraag.
Tegen de ontwerpbeschikking kan door een ieder binnen de hiervoor aangegeven termijn van vier weken bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, schriftelijk gemotiveerde bedenkingen worden ingebracht. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Als daarom wordt verzocht, is het tot en met 4 november 1999 ook mogelijk een verzoek in te dienen om over het ontwerp van het besluit van gedachten te wisselen met een vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten van Fryslân en de aanvrager. Tijdens deze gedachtewisseling kunnen ook mondelinge bedenkingen worden ingediend.

Informatie
Hiervoor, en ook voor andere inlichtingen over deze procedure kan men het best eerst het Provinsjehûs bellen, 058 2925 567.

Deel: ' Beschikking De Groote Warnser- en Zuiderpolder Bakhuizen '
Lees ook