Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisg. besch. ambtsh. aanp. voorschr. WM-verg. Machinefabriek G. v.d. Ploeg Leeuwarden

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend, dat zij de voorschriften van de aan Machinefabriek G. v.d. Ploeg verleende Wet milieubeheer-vergunning ambtshalve hebben aangepast. De vergunning is op 19 februari 1992, kenmerk WM.91/55972, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een machinefabriek gelegen aan de Plutoweg 13 te Leeuwarden.

U kunt de stukken inzien
De ambtshalve aanpassing en de daarbij behorende stukken liggen van 27 september tot en met 8 november 1999 ter inzage:
- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afd. Milieuvergunningen, kamer 071. Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28);
- bij de balie van Stadsontwikkeling & Milieu in het Stadskantoor van de gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden. Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur (tel. 058 233 84 48).

Beroep instellen
Tegen het besluit kan vanaf 28 september tot en met 8 november 1999 beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;

- de belanghebbenden aan wie redelij-kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking. Het beroepschrift dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Gedurende de beroepstermijn kan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State jo. artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De indiener van het verzoekschrift die beroep heeft ingesteld, legt daarbij een afschrift van het beroepschrift over. Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet/moeten worden ondertekend en moet/moeten tenminste bevatten:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d) de gronden van het beroep.
De beschikking wordt pas van kracht na afloop van de beroepstermijn. Wanneer gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de beschikking niet eerder van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer P.A.D. Hamersma, afd. Milieuvergunningen van de provincie, tel. 058 292 51 17.

Deel: ' Beschikking Machinefabriek G. v.d. Ploeg Leeuwarden '
Lees ook