Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving beschikking ontgrondingenwet De Greiden II Wymbritseradiel

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend, dat zij besloten hebben zijn te voldoen aan het verzoek van Burgemeester en Wethouders van Wymbritseradiel, om verlening van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor het afgraven van grond ten behoeve van de realisering van een waterpartij in het toekomstig woongebied De Greiden II. In de beschikking zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerp-beschikking.

Ter inzage
De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van
22 oktober 1999 gedurende zes weken ter inzage:
- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen op werkda-gen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 55 67);

- in het gemeentehuis van Wymbritseradiel, Stadslaan 75 te IJlst, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden binnen de hiervoor genoemde termijn van zes weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d. de gronden van het beroep.
Degene die gebruik maakt van de mogelijkheid om beroep aan te tekenen, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage. De indiener van het verzoekschrift legt daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over.

Informatie
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân op telefoonnummer
058 292 55 67.

Deel: ' Beschikking ontgrondingenwet De Greiden II Wymbritseradiel '
Lees ook