Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving Aanvraag/ontwerp-beschikking ontgrondingenwet Van der wiel Infra & Milieu B.V

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend, dat zij van plan zijn te voldoen aan het verzoek van Van der wiel Infra & Milieu B.V., om verlening van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor een uitbreiding van de zandwinput nabij Nij Beets.

Ter inzage
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 24 september 1999 gedurende vier weken ter inzage:

- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen. Op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 55 67);

- in het gemeentehuis van Opsterland, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Na deze vier weken blijven de stukken ter inzage liggen tijdens kantooruren tot zes weken na het bekendmaken van de definitieve beschikking op de aanvraag.

Bedenkingen?
Tegen de ontwerp-beschikking kan door een ieder binnen de hiervoor aangegeven termijn van vier weken bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, schriftelijk gemotiveerde bedenkingen worden inbracht. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Als daarom wordt verzocht is het tot en met 25 oktober 1999 ook mogelijk een verzoek in te dienen om over het ontwerp van het besluit van gedachten te wisselen met een vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten van Fryslân en de aanvrager. Tijdens deze gedachtewisseling kunnen ook mondelinge bedenkingen worden ingediend.

Informatie
Voor inlichtingen, ook over de procedure kunt u contact opnemen met de provincie op nummer
058 292 55 67.

Deel: ' Beschikking ontgrondingenwet Van der wiel Nij Beets '
Lees ook