Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving beschikkingen toepassing van ingedroogde baggerspecie Oosterwierum en Jellum

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben aan de Hoofdgroep Wegen en Kanalen van de provinsje Fryslân Wet milieubeheervergunningen verleend. De vergunningen hebben betrekking op het oprichten en in werking hebben van werken, bestaande uit het toepassen van categorie I-grond ter ophoging en verbetering van de kwaliteit van agrarische percelen. De percelen zijn gelegen te Easterwierum, kadastraal bekend gemeente Oosterwierum, sectie B, nrs. 947 en 209 (deels) en te Jellum/Boksum, kadastraal bekend gemeente Jorwerd, sectie D, nr. 26. Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen. De vergunningen zijn ten opzichte van de ontwerp-vergunningen ongewijzigd.

U kunt de stukken inzien
U kunt de beschikkingen, de aanvragen en de overige van belang zijnde stukken van 4 oktober tot en met 15 november 1999 op de volgende plaatsen inzien:

- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afd. Milieuvergunningen. Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28);

- in het gemeentehuis van Littenseradiel, Keatsebaen 1 te Wommels, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 en van 13.00 tot 15.30 uur. Bovendien op dinsdagen van 17.00 tot 20.00 uur, na telefonische afspraak.

Wie kunnen er beroep instellen?
Tegen de besluiten kan vanaf 5 oktober tot en met 15 november 1999 beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikkingen;

- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen. Het beroepschrift dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Gedurende de beroepstermijn kan bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift moet hierbij een afschrift (kopie) van het beroepschrift meesturen. Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet ondertekend worden en moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de datum;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d) de gronden van het beroep.
De beschikking treedt pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Wanneer gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, treedt de beschikking niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw H. Bultena, afd. Milieuvergunningen van de provincie, tel. 058 292 58 49.

Deel: ' Beschikking toepassing baggerspecie Oosterwierum en Jellum '
Lees ook