Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving beschikkingen WM en WVO De vries & Van der Wiel Terschelling BV

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben aan De Vries & van de Wiel Terschelling BV een Wet milieubeheervergunning verleend. De vergunning heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben na die verandering van de inrichting aan de Nieuwe Dijk 6 en 9 te Terschelling. De verandering betreft een uitbreiding met de opslag en bewerking van potentieel herbruikbare afvalstoffen, alsmede de opslag van wegenbouwmaterialen ten behoeve van infrastructurele werken, de opslag van schoon materiaal ten behoeve van het transportbedrijf en de opslag van vetten. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen. De vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning ongewijzigd.

Tevens maken zij namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân bekend dat een vergunning is verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van hemelwater en bedrijfs- en huishoudelijk afvalwater, afkomstig van bovenge-noemd bedrijf. De Wvo-vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning ongewijzigd. Beide vergunningprocedures zijn door ons gecoördineerd afgehandeld.

U kunt de stukken inzien
U kunt de beschikkingen, de aanvragen en de overige van belang zijnde stukken van 4 oktober tot en met 15 november 1999 op de volgende plaatsen inzien:

- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28);

- in het gemeentehuis van Terschelling, Burg. van Heusdenweg 10a te West-Terschelling, van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur; elke donderdag van 19.00 tot 22.00 uur na telefonische afspraak;
- in het gebouw van Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden (afd. voorlichting) op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Wie kunnen er beroep instellen?
Tegen de besluiten kan vanaf 5 oktober t/m 15 november 1999 beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikkingen;

- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen. Het beroepschrift dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Gedurende de beroepstermijn kan bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift moet hierbij een afschrift (kopie) van het beroepschrift meesturen. Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet ondertekend worden en moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de datum;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d) de gronden van het beroep.
De beschikkingen treden pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Wanneer gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, treden de beschikkingen niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Voor inlichtingen over de Wm-procedure kunt u contact opnemen met mevrouw J. Zantinge, afd. Milieuvergunningen van de provincie, tel. 058 - 29-2 58 64. Wanneer het de Wvo-procedure betreft kunt u contact opnemen met de heer H. Kiewiet van het Wetterskip Fryslân, tel. 058
233 96 17.

Deel: ' Beschikking WM en WVO De vries & Van der Wiel Terschelling '
Lees ook