Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisg. besch. ambtsh. aanpassing voorschr. WM-vergunning baggerdepot Schiermonnikoog

KENNISGEVING
BESCHIKKING AMBTSHALVE AANPASSING VOORSCHRIFTEN WM-VERGUNNING BAGGERDEPOT SCHIERMONNIKOOG

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de voorschriften van de aan Burgemeester en Wethouders van Schiermonnikoog verleende Wet milieubeheer-vergunning ambtshalve aangepast. De vergunning is op 11 april 1994, kenmerk RM/94-6167/B3, verleend voor het oprichten en gedurende een periode van 10 jaar in werking hebben van een baggerspeciedepot. Het depot is gelegen tussen de jachthaven en de Waddenzeedijk bij de oude veerdam te Schiermonnikoog. Het depot is noodzakelijk wegens het jaarlijks baggeren van de jachthaven om recreatiescheepvaart mogelijk te maken.

U kunt de stukken inzien
De ambtshalve aanpassing en de daarbij behorende stukken liggen van 27 september tot en met 8 november 1999 op de volgende plaatsen ter inzage:

- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afd. Milieuvergunningen, kamer 071. Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28);
- in het gemeentehuis van Schiermonnikoog, Nieuwestreek 5 te Schiermonnikoog, op werkdagen van 09.00 tot 12.00; bovendien op maandagavonden van 19.00 tot 22.00 uur.

Beroep instellen:
Tegen het besluit kan vanaf 28 september tot en met 8 november 1999 beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;

- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking. Het beroepschrift dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Gedurende de beroepstermijn kan bij de Voorzitter van de Raad van State een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift die beroep heeft ingesteld, moet hierbij een afschrift van het beroepschrift meesturen. Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d) de gronden van het beroep.
De beschikking wordt pas van kracht na afloop van de beroepstermijn. Wanneer gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de beschikking niet eerder van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer D. Spoelstra, afd. Milieuvergunningen van de provincie, tel. 058 292 53 47.

T

Deel: ' Beschikking WM-vergunning baggerdepot Schiermonnikoog '
Lees ook