RIVM

VPR/02/99
24 januari 1999

Onverantwoordelijke beschuldigingen niet alleen schadelijk voor RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is verontrust over de gevolgen van de aantijgingen die -door een ontevreden medewerker- zijn geuit ten aanzien van de betrouwbaarheid van de wetenschappe-lijke gegevens die door het RIVM aan de Nederlandse regering worden verstrekt. Het RIVM en haar medewerkers worden ten onrechte aangesproken op hun professionele kwaliteiten, de ethiek van hun werk en de normen en waarden van het wetenschappelijk onderzoek. Deze zijn nog nimmer - nationaal dan wel internationaal - ter discussie gesteld.

Het RIVM vraagt zich dan ook met grote verbazing af hoe het mogelijk is dat ongefundeerde, ernstige beschuldigingen van een enkele medewerker door verschillende media zonder wederhoor naar buiten worden gebracht. Verschil van inzicht en mening over de meest optimale verhouding van meetinspanningen en modelberekeningen in het milieuonderzoek rechtvaardigt immers in de verste verte nog niet het ter discussie stellen van de integriteit van een gerenommeerd instituut.

Wetenschappelijk onderzoek vergt ruimte voor discussie, aandacht voor ontwikkeling van onderzoeksmethoden en vernieuwing. Dat gebeurt ook bij het RIVM. In de jaarlijkse milieurapportage worden, waar dat voor het beleid relevant is, de onvermijdelijke onzekerheden aangegeven. Met die onzekerheidsmarges wordt rekening gehouden bij de zeer zorgvuldige formulering van de conclusies. Zo het al nodig is om nog duidelijker dan voorheen de onzekerheidsmarges aan te geven, blijft het onrechtvaardig en onverantwoord om te beweren dat het instituut de waarheid geweld aan zou doen, en met haar informatie zou manipuleren. Eerder voelt het RIVM zich in deze gemanipuleerd. Ook de media zouden ervoor moeten waken dit niet over zichzelf af te roepen.

Nadere informatie: RIVM afd. Voorlichting
Postbus 1/Anthonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven tel. 030-2742560, fax: 030 - 274 4441
email: Annette.Lijdsman@rivm.nl

Deel: ' 'Beschuldiging over betrouwbaarheid RIVM schadelijk' '
Lees ook