Beschutte werkplaatsen: op de weg naar het gewaarborgde inkomen

Kabinet van de minister van tewerkstelling en arbeid en gelijke-kansenbeleid

Na raadpleging van de federale en regionale overheden heeft de sector van de beschutte werkplaatsen beslist vanaf 1 januari 1999 voor alle mindervalide werknemers het gewaarborgd minimum inkomen toe te passen. Voordien was het minimum inkomen van deze sector gelijk aan 80% van het gewaarborgd minimum inkomen. 70% van de 20.000 gehandicapte werknemers tewerkgesteld in een beschutte werkplaats zijn hierbij betrokken. De RSZ raamt dat de toepassing van het gewaarborgd minimum inkomen een bijkomende kost van 2,2 miljard voor het gehele land met zich meebrengt.

De Ministerraad van 3 juli 1998 heeft beslist de sector en de Gewesten (die hiervoor bevoegd zijn) te helpen via bijkomende verminderingen van werkgeversbijdragen vanaf 1 januari 1999.

De Ministerraad van deze morgen heeft drie ontwerpen van koninklijke besluiten goedgekeurd die de genomen beslissingen uitvoeren en versterken: * de Sociale Maribel lastenvermindering wordt vanaf 1 januari 1999 (i.p.v. 1 juli 1999 in de andere sectoren) van 3.250 op 9.750 frank/kwartaal gebracht en dit voor elke werknemer tewerkgesteld in een 1/3-regeling minimum (i.p.v. halftijds in de andere sectoren). Om deze verhoging te concretiseren was het nodig om het in de wet bepaalde plafond van 9.300 frank te wijzigen. Dit was mogelijk door de wet van 15 januari 1999, gepubliceerd op 26 januari 1999. Bovendien wordt de vermindering Sociale Maribel in de sector van de beschutte werkplaatsen per werkgever geglobaliseerd, wat het rendement ervan verhoogt. De bijkomende inspanning wordt op 600 miljoen geraamd; * de verhoging van de Sociale Maribel wordt niet onderworpen aan de voorwaarde van creatie van bijkomende arbeidsplaatsen (wat wel het geval is in de andere sectoren). Hier bestaat de voorwaarde in het behouden van de bestaande tewerkstelling, meer in het bijzonder deze van de meest ernstig gehandicapten; * Naast de Sociale Maribel genieten de beschutte werkplaatsen, vanaf 1 januari 1999, van het geheel van de bijkomende structurele verminderingen die in de privé sector voorzien worden (waar deze nieuwe verminderingen tussen 1 juli 1999 en eind 2004 progressief toegepast worden). Bovendien worden in de privé sector deze verminderingen niet toegekend indien gedurende het kwartaal de prestaties geen 33% van een voltijdse baan bereiken. De Ministerraad heeft beslist om deze voorwaarde niet te stellen aan de beschutte werkplaatsen. Om aan de sector voldoende garanties te geven, heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd zonder op de stemming van de wet te wachten, die nu in de Kamer wordt bestudeerd. De bijkomende inspanning wordt op 770 miljoen geraamd.

Met deze maatregelen levert de federale overheid een totale inspanning van 1,37 miljard (i.p.v. de in juli 1998 geraamde 1,2 miljard). 860 miljoen blijven ten laste van de Gewesten en van de werkgevers.

Voor meer informatie : Katrien RAEYMAEKERS (02/233.50.06)

Deel: ' Beschutte werkplaatsen en het gewaarborgde inkomen in Belgie '
Lees ook