Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER VERA DUA VLAAMS MINISTER

VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW Donderdag 16 mei 2002

Beslissing over afbakening kwetsbare gebieden

De Vlaamse regering heeft gisteren op voorstel van Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua de afbakening van de kwetsbare gebieden definitief goedgekeurd. Deze beslissing omvat twee zaken.


1. In gans Vlaanderen worden bijkomende 'bewarende' maatregelen van kracht.
Bijkomende 'bewarende' maatregelen zijn:
- verstrenging van de uitrijregeling met één week - van 21 september nu tot 15 september - omdat het verlies van nitraten naar water het sterkst is wanneer er in het najaar geen gewassen op de velden staan

- verstrenging van de globale eindbemestingsnorm voor gras van 500 kgN/ha tot 450 kgN/ha met als belangrijkste bedoeling het gebruik van kunstmest te beperken

- aanmoediging om een groenbemester in te zaaien na de teelten zodat het verlies aan nitraten in het najaar beperkt wordt


2. Op basis van de 265 MAP-meetpunten en alle 1300 reguliere VMM-meetpunten oppervlaktewater gebeurt een afbakening als 'kwetsbare zone'. Door de resultaten van het MAP-meetnet tot en met februari 2002 mee op te nemen worden de meest recente inspanningen van de landbouwers mee in rekening gebracht.
Samen met de reeds in 1995 afgebakende zones geeft dit een oppervlakte van 311.252 ha (46,6 % van de cultuurgronden). Hier gelden overeenkomstig de nitraatrichtlijn strengere bemestingsnormen.

Het MAP-meetnet wordt in heel Vlaanderen uitgebreid zowel voor wat oppervlaktewater als ondiep grondwater betreft. De aanduiding van bijkomende meetpunten, het vastleggen van de methode voor zonering en het bepalen van de resultaten waarop bijkomend zal worden afgebakend, gebeurt in overleg met de landbouw- en milieuorganisaties. De Vlaamse regering beslist nog voor het zomerreces. Het meetnet is operationeel in het najaar, zodat bij aanvang van de bemestingsperiode 2004 kan afgebakend worden op basis van het uitgebreide meetnet. Met dit alles wil de Vlaamse regering de landbouwers motiveren en
responsabiliseren.

De meetresultaten uit beide meetnetten worden jaarlijks geanalyseerd en kunnen leiden tot een herziening van het statuut van beide gebieden. Waar nu bewarende maatregelen worden genomen, worden zones bijkomend afgebakend als kwetsbaar en omgekeerd.

Samen met het voorstel rond de aanduiding van kwetsbare gebieden en uitbreiding van het meetnet, legde de Vlaamse regering ook een maatregelenpakket voor om het mestoverschot te verminderen. Twee belangrijke pijlers zijn de mestverwerking en de warme sanering, waarvoor bij de begrotingscontrole een bijkomend bedrag van 25 miljoen Euro werd vastgelegd.

Dit besluit zal na advies van de stuurgroep mestproblematiek en na advies van de Raad van State worden voorgelegd aan de Europese Commissie.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

Deel: ' Beslissing over afbakening kwetsbare gebieden Vlaanderen '
Lees ook