Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING BIJZONDERE VERGADERING VAN 31

AUGUSTUS 2001 IN KORT BESTEK

In een bijzondere vergadering nam de Vlaamse regering, op voorstel van Vlaams Onderwijsminister Marleen Vanderpoorten, enkele beslissingen in verband met onderwijsdossiers. Ziehier het overzicht van de goedgekeurde dossiers.

Op 15/6/2001 keurde de Vlaamse regering principieel aan actualisering goed van het huidige studietoelagenstelsel voor het hoger onderwijs. Na advies van de Raad van State wordt dit besluit nu definitief goedgekeurd. De bijsturing beoogt een verdere democratisering van het hoger onderwijs. Ze vormt de eerste aanzet tot de tegen 2003 geplande meer fundamentele hertekening van het systeem van studietoelagen en sociale voorzieningen. De nu goedgekeurde aanpassingen betekenen dat de Vlaamse overheid 11.651.000 euro (470 miljoen fr.) extra ter beschikking stelt voor de bestrijding van sociale ongelijkheid in het hoger onderwijs.


* * *

Met het oog op de definitieve overstap naar de euro begin 2002 moeten ook in besluit dat het minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage vaststelt, een aantal bedragen die nog in Belgische frank aangegeven zijn, vervangen worden door bedragen in euro. De Vlaamse regering keurt nu principieel een aanpassing van dat besluit in die zin goed. Het nieuwe besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Met het oog op de definitieve overstap naar de euro begin 2002 moeten in een aantal reglementaire bepalingen inzake onderwijs de bedragen die nog in Belgische frank aangegeven zijn vervangen worden door bedragen in euro. De Vlaamse regering keurt nu principieel een aanpassing van de reglementering in die zin goed voor wat het leerlingenvervoer, de nascholing, het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs en de bezoldiging betreft. Over dit nieuwe besluit zal nog onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met een aanpassing van het besluit inzake de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs. Een aantal bestaande bepalingen hebben immers interpretatiemoeilijkheden opgeleverd of brachten voor de scholen heel wat administratieve rompslomp en onzekerheid met zich mee, omdat elke afwijking een voorafgaande goedkeuring van de minister of administratie vereiste. Omdat deze problemen zich vooral in het secundair onderwijs voordeden, is nu specifiek voor dit onderwijsniveau een eigen reglement uitgewerkt.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot een aantal juridisch-technische wijzigingen van de regelgeving inzake het voltijds secundair studieaanbod. Het nieuwe besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt de programmatie goed van specifieke structuuronderdelen, nieuwe studiegebieden of nieuwe structuuronderdelen van 42 scholen voor secundair onderwijs.


* * *

De Vlaamse regering beslist definitief, na advies van de Raad van State, de regelgeving inzake de examencommissie voor het voltijds secundair onderwijs op twee punten aan te passen. De mogelijkheden voor de voorzitter van de commissie om vrijstelling van ondervraging toe te kennen worden uitgebreid, en het inschrijvingsrecht wordt opgetrokken tot 15 euro.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel de eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad van het gewoon beroepssecundair onderwijs goed. Het besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel twee aanpassingen goed van de regelgeving i.v.m. de leerplicht. De ene aanpassing heeft betrekking op de bekendmaking van de leerplicht: de van oudsher gekende leerplichtaffiches worden vervangen door advertenties in de Vlaamse kranten en weekbladen en/of de audiovisuele media om de ouders te wijzen op hun verplichtingen inzake de leerplicht. Anderzijds wordt er een controle op het huisonderwijs ingevoerd. Beide aanpassingen zullen voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Voor de tweede fase van een onderwijsproject in de Zuid- Afrikaanse provincie Vrijstaat wordt aan de Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) een subsidie van 396.630 euro (16 miljoen fr.) toegekend. Het project voorziet de opleiding van 5 zgn. learning facilitators per jaar om de verworven wiskundekennis verder uit te dragen, en verder ook de training van district officials inzake Whole School Development en schoolbeheer.


* * *

Het Kinedecreet van 1998 voorziet een ruime waaier tewerkstellingsmogelijkheden voor het hogeschoolpersoneel van de optie kinesitherapie in afbouw. Tewerkstelling buiten het hogeschoolonderwijs is n van die mogelijkheden. De Vlaamse regering keurt nu principieel een besluit goed dat de voorwaarden en modaliteiten bepaalt van die tewerkstelling buiten het hogescholenonderwijs voor het betrokken personeel. Over dit besluit zal nog onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties.


* * *

De salarissen en salaristoelagen voor onderwijsprestaties geleverd in een bepaald begrotingsjaar kunnen voor een deel pas uitbetaald worden in het daaropvolgende begrotingsjaar. Daarvoor is een provisioneel krediet ingeschreven in de Vlaamse begroting. De Vlaamse regering keurt nu de besteding goed van de eerste schijf van dit krediet voor 2001.


-----
einde

-----

Deel: ' Beslissingen Vlaamse regering iver onderwijsdossiers '
Lees ook