Ministerie van Financien

Titel: Portugal

Aan:

Belastingdienst/CKC

Sector Bedrijfscommunicatie

Afd. Nieuwsvoorziening en achtergrondinformatie

Postbus 18 200

3501 CE UTRECHT

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

IFZ1999/803 U2

31 augustus 1999

Onderwerp

Publicatie voor in het infobulletin

Hierdoor verzoek ik u het in onderstaand bericht neergelegde beleid in het Infobulletin te publiceren.

Sinds 1 januari 1997 geldt Portugal niet meer als ontwikkelingsland als bedoeld in artikel 4 lid 2, onderdeel d van het Besluit voorkoming van dubbele belasting 1989 (hierna: Bvdb), ook niet op grond van de overgangsregeling zoals thans neergelegd in artikel 10 van de uitvoeringsregeling bij het Bvdb. Dit heeft tot gevolg, dat vanaf 1 januari 1997 Portugese bronbelasting op onder meer interest niet meer tot verrekening kan leiden. De vraag van de belastingplichtige is kunnen de per ultimo 1996 gestalde Portugese bronbelasting nog wel worden geëffectueerd? Welke gevolgen in het onderhavige geval dienen te worden verbonden aan het vervallen van de overgangsregeling?

In antwoord op bovenstaande vraag heeft de Staatssecretaris van Financiën bij brief van . augustus, kenmerk IFZ 1999/803 U 1, het volgende medegedeeld:

Ten tijde van het verwerven van deze interest was het land een ontwikkelingsland. Als de belastingplichtige toentertijd genoeg buitenlands inkomsten uit dividend, interest en royaltys had gehad dan had de vennootschap de bronbelasting gelijk kunnen verrekenen. Ik keur voor zoveel nodig goed dat de nog gestalde bronbelasting in de daarop volgende jaren, op verzoek van belanghebbende wordt verrekend met deze Portugese inkomsten. Dit sluit ook het beste, bij de tekst van artikel 4 van het Besluit voorkoming van dubbele belasting 1989, aan.Het is dus niet zo dat er meer kan worden verrekend dan de, in de periode als ontwikkelingsland, gestalde bronbelasting.

Deze goedkeuring geldt mede met betrekking tot de overige landen die niet meer als ontwikkelingsland worden aangemerkt als bedoeld in artikel 4 lid 2 onderdeel d van het Bvdb en ook niet op grond van de overgangsregeling zoals thans neergelegd in artikel 10 van de uitvoeringsregeling van het Bvdb.

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Financiën,

namens deze,

de directeur-generaal voor Fiscale Zaken,

Deel: ' Besluit belastingen Portugal '
Lees ook