Ministerie van Financien

Titel: De herziene dieetkostenregeling en terugwerkende kracht.

De herziene dieetkostenregeling en terugwerkende kracht.

Besluit van 24 februari 1999, nr. DB99/391M

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

1. Inleiding

Met ingang van 1 januari 1999 is de fiscale dieetkostenregeling herzien. Deze regeling is op grond van artikel 46, derde lid, onderdeel c, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 in artikel 11 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990 opgenomen en met ingang van genoemde datum gewijzigd (hierna: gewijzigde regeling). Hierna zal worden aangegeven of, en zo ja onder welke voorwaarden, de gewijzigde regeling kan worden toegepast op de jaren vóór 1 januari 1999.

2. Gewijzigde dieetkostenregeling

In de nieuwe regeling zijn de verschillende dieetkenmerken opnieuw of voor het eerst gedefinieerd. Daarnaast is de korting voor situaties waarin voor meer dan één van de in artikel 46, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 omschreven personen dieetkosten in aanmerking zijn genomen, gemaximeerd op f 750 per jaar (f 62,50 per maand). Voor deze laatste situatie verwijs ik naar het toegevoegde vijfde lid van de gewijzigde regeling.

De wijzigingen kunnen ertoe leiden dat bepaalde belastingplichtigen die op medisch voorschrift een dieet volgen thans in aanmerking komen voor (een hogere) aftrek van dieetkosten, terwijl zij voorheen op grond van de tot 1 januari 1999 geldende tekst van artikel 11 van de Uitvoeringsregeling 1990 (hierna: oude regeling) niet voor aftrek of voor een lagere aftrek in aanmerking kwamen.

3. Terugwerkende kracht tot 1 januari 1994

Ik keur goed dat op verzoek van de belanghebbende - voor de hierna omschreven situatie - de leden 1 tot en met 4 van de gewijzigde regeling reeds vanaf 1 januari 1994 kunnen worden toegepast.

Deze goedkeuring geldt slechts indien een op medisch voorschrift gehouden dieet volgens het desbetreffende ziektebeeld met bijbehorende typering op grond van de gewijzigde regeling leidt tot het aanmerken van een bedrag als uitgaven ter zake van ziekte, invaliditeit en bevalling, terwijl volgens ditzelfde ziektebeeld op grond van de oude regeling geen bedrag in aanmerking kon worden genomen.

Dit betekent dat deze goedkeuring niet van toepassing is indien:

- voor hetzelfde ziektebeeld in de jaren 1994 tot en met 1998 - volgens de oude regeling - reeds een bedrag voor dieetkosten als uitgaven ter zake van ziekte, invaliditeit en bevalling kon worden aangemerkt;

- in verband met het toegevoegde vijfde lid van de gewijzigde regeling een (hoger) bedrag als uitgaven ter zake van ziekte, invaliditeit en bevalling kan worden aangemerkt.

4. Ambtshalve vermindering

Met inachtneming van punt 3 van dit besluit kan slechts ambtshalve vermindering worden

verleend indien de volgende gegevens worden overgelegd:

- een doktersverklaring waaruit blijkt welk dieet in het desbetreffende jaar op medisch

voorschrift is gevolgd;

- (een kopie van) de aanslag over het jaar waarop de vermindering betrekking heeft;

- een specificatie van de reeds in aanmerking genomen aftrek buitengewone lasten ter zake

van ziekte, invaliditeit, enz. en een specificatie van de aftrek waarvoor vermindering van de

aanslag wordt verzocht;

- een berekening van het nader vast te stellen belastbare inkomen.

Wellicht ten overvloede wijs ik nog op de van toepassing zijnde voorschriften inzake het

ambtshalve verlenen van verminderingen of teruggaven (Besluit van 25 maart 1991, nr.

DB89/735, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 3 juni 1996, nr. AFZ96/1125M).

Deel: ' Besluit Financien herziene dieetkostenregeling '
Lees ook