Besluit gemeenteraad

art. 139 Gemeentewet

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 oktober 1999 een wijziging van diverse belastingverordeningen vastgesteld. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 140 van de Gemeentewet liggen de (gewijzigde) verordeningen voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Financieel Beleid en Belastingen.

Het betreft verordeningen met betrekking tot de:

- brandweerrechten

- hondenbelasting

- leges

- marktgelden

- onroerende-zaakbelastingen

- reinigingsrechten

- rioolafvoerrecht

- roerende-zaakbelastingen.

Tarieven

De gemeenteraad heeft voor 1999 de volgende tarieven vastgesteld.

Hondenbelasting:

eerste hond: 126,--

tweede hond: 195,--

derde hond: 195,--

De belasting voor het houden van honden in kennels, die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland bedraagt, ongeacht het aantal honden dat wordt gehouden 519,00.

Marktgelden:

het marktgeld bedraagt voor iedere strekkende meter grond, waarover een standplaats wordt ingenomen, gemeten in de lengterichting: a. per dag 4,24 b. per kalenderkwartaal 40,49

Onroerende-zaakbelastingen:

(voor elke volle 5.000,-- van de heffingsmaatstaf): a. de gebruikersbelasting:

1. voor de onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 4,23 2. voor de onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 5,06

b. de eigenarenbelasting:

1. voor de onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 5,28 2. voor de onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 6,32.

Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing:

Het recht bedraagt per belastingjaar voor het beschikbaar stellen van minicontainers, incl. omzetbelasting, indien:

- het betreft één container: 558,48

- het betreft twee containers: 1.116,96.

De afvalstoffenheffing bedraagt per perceel: a. indien dat perceel wordt gebruikt door één persoon: 336,00 per belastingjaar; b. indien dat perceel wordt gebruikt door meer dan één persoon: 452,40 per belastingjaar.

Rioolafvoerrecht:

172,20 per aansluiting. Dit recht wordt verhoogd met 0,20 per m³ afgevoerd water of gedeelte daarvan, dat uitgaat boven een hoeveelheid van 250 m³ afgevoerd water.

Roerende-zaakbelastingen;

(voor elke volle 5.000,-- van de heffingsmaatstaf): a. de gebruikersbelasting:

1. voor de roerende woonruimten 4,23 2. voor de roerende bedrijfsruimten 5,06

b. de eigenarenbelasting:

1. voor de roerende woonruimten 5,28 2. voor de roerende bedrijfsruimten 6,32.

Legesverordening

De tarieventabel 2000, behorende bij de legesverordening 1998, ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Financieel Beleid en Belastingen.

Deel: ' Besluit gemeenteraad Lisse '
Lees ook