Ministerie van Financien

Titel: Moerman dieet

Toepassing hardheidsclausule met betrekking tot extra kosten ter zake van een zgn. Moermandieet

Besluit van 21 december 1989, nr. DB89/6406

Zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 24 februari 1999, nr. DB99/392M.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

1. Inleiding

In de aanschrijving van 9 januari 1984 (LB'65-486/IB'65-872), nummer 283-18709 heb ik de wijziging van de dieetkostenregeling met ingang van 1 januari 1984 geïntroduceerd en met toepassing van de hardheidsclausule een goedkeurende regeling getroffen met betrekking tot extra kosten ter zake van een zgn. Moermandieet.

Per 1 januari 1990 is de dieetkostenregeling gewijzigd. De in artikel 11 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, Stcrt. 1989, 234, opgenomen aftrekbare bedragen voor dieetkosten zijn f 750 lager dan de bedragen tot 1 januari 1990;

zie hierna punt 3.

Met ingang van 1 januari 1999 is de dieetkostenregeling opnieuw herzien; zie hierna de punten 4 en 5.

2. Intrekking aanschrijving

De aanschrijving van 9 januari 1984, nr. 283-18709, IB'65-872, LB'65-486, vervalt met ingang van 1 januari 1990, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor de belastingjaren voor die datum. De goedkeurende regeling met betrekking tot extra kosten van een zgn. Moermandieet zoals deze met ingang van 1 januari 1990 luidt is hierna onder punt 3 opgenomen.

3. Goedkeuring Moermandieet met ingang van 1 januari 1990

De aftrekregeling voor dieetkosten is gebaseerd op een onderzoek van de Commissie Dieetnormen, waarvan de resultaten zijn neergelegd in een rapport aan de Voedingsraad.

Bij het onderzoek van de Commissie Dieetnormen is geen aandacht besteed aan het zgn. Moermandieet. Dit dieet is dan ook niet in de dieetkostenregeling opgenomen.

Ik keur echter goed dat de aan een op medisch voorschrift gehouden Moermandieet verbonden extra kosten in aanmerking worden genomen tot de volgende bedragen:

- indien de extra kosten minder dan f 960 bedragen: nihil;

- indien de extra kosten f 960 of meer bedragen, doch minder dan f 1.440: f 210;

- indien de extra kosten f 1.440 of meer bedragen, doch minder dan f 1.920: f 690;

- indien de extra kosten f 1.920 of meer bedragen: f 1.170.

Indien het op medisch voorschrift gehouden Moermandieet niet gedurende het gehele jaar is gevolgd worden de hierboven genoemde bedragen naar tijdsgelang toegepast.

4. Uitgaven gebruikelijke voeding

Voor het vaststellen van de hoogte van het bedrag van de extra kosten zoals bedoeld in punt 3 van dit besluit dienen de werkelijke uitgaven van een op medisch voorschrift gehouden Moermandieet te worden verminderd met de uitgaven voor voeding die gebruikelijk zijn voor een persoon die niet een dieet volgt. Met ingang van 1 januari 1999 kan voor de hoogte van het bedrag van de uitgaven voor zogenoemde gebruikelijke voeding worden uitgegaan van een bedrag van f 4.190 (zoals door het Voedingscentrum berekend naar het prijspeil 1997).

Indien het op medisch voorschrift gehouden Moermandieet niet gedurende het gehele jaar is gevolgd wordt het hiervoor genoemde bedrag van f 4.190 naar tijdsgelang toegepast.

5. Extra kosten meer dan f 750; regeling vanaf 1999

Ingevolge artikel 46, derde lid, onderdeel c, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 worden de extra uitgaven voor een op medisch voorschrift gehouden dieet slechts in aanmerking genomen voor zover zij meer bedragen dan f 750 per jaar (f 62,50 per maand). De bedragen, die in punt 3 van dit besluit en in artikel 11 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990 zijn opgenomen, zijn reeds verminderd met genoemde f 750.

Met ingang van 1 januari 1999 is in het toegevoegde vijfde lid van artikel 11 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990 opgenomen dat de korting van f 750 niet langer per dieet, maar per belastingplichtige wordt toegepast. Dit betekent dat een belastingplichtige die voor meer dan één persoon dieetkosten in aanmerking kan nemen voor elke extra maand uitgaande boven 12 maanden waarin een kwalificerend dieet wordt gevolgd een extra aftrek van f 62,50 kan opvoeren boven de op basis van de dieetkostentabel berekende bedragen.

In dit verband keur ik met ingang van 1 januari 1999 voor de toepassing van dit besluit het volgende goed.

Indien voor meer dan één persoon extra uitgaven als bedoeld in het eerste lid van artikel 11 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990 en/of één of meerdere van de in punt 3 van dit besluit genoemde bedragen van f 210, f 690 of f 1.170 (of bedragen die hiervan naar tijdsgelang zijn afgeleid) in aanmerking worden genomen, wordt als uitgaven ter zake van ziekte, invaliditeit en bevalling aangemerkt de som van de bedragen die voor ieder van die personen wordt vastgesteld op de voet van het eerste lid, derde lid en het vierde lid van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990 en punt 3 van dit besluit.

De in de vorige volzin bedoelde som van de bedragen wordt vermeerderd met f 62,50 voor elke maand waarmee het aantal maanden waarin de diëten in aanmerking zijn genomen, de twaalf maanden te boven gaat.

Deel: ' Besluit hardheidsclausule extra kosten Moerman dieet '
Lees ook