Ministerie van Financien

Titel: Inkomstenbelasting/loonbelasting.Inkomstenbelasting/loonbelasting. Bekendmaking percentage scholingsfondsen

Besluit van 9 juli 1999, nr. DB99/2341M

zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 29 februari 2000, nr.DB2000-690, Stscrt. 51

De plaatsvervangend directeur-generaal der Belastingen heeft namens de staatssecretaris het volgende besloten.

In artikel 11c van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, alsmede in artikel 15a, vierde lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, is bepaald dat bijdragen van werkgevers aan een fonds dat zich geheel of nagenoeg geheel bezig houdt met de financiering van scholing en aanverwante activiteiten, voorzover die bijdragen zijn verschuldigd ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst en door dat fonds worden benut voor scholing, fiscaal worden gefacilieerd. Op grond van artikel 3b, derde lid, van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990 alsmede artikel 12b, vierde lid, van de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering wordt deze faciliteit toegepast op het gedeelte van de in een kalenderjaar aan een fonds verschuldigde bijdrage overeenkomstig het percentage dat de uitgaven van het fonds voor scholing in het voorafgaande kalenderjaar uitmaken van de totale uitgaven van het fonds.

Dit besluit strekt ertoe de voor de desbetreffende fondsen geldende percentages kenbaar te maken.

In de bijlage bij dit besluit is per fonds aangegeven welk percentage van de uitgaven van het fonds betrekking heeft op scholingskosten in de zin van de regeling.

Het gedeelte van de op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst aan een scholingsfonds afgedragen bijdrage dat in aanmerking kan worden genomen voor de scholingsaftrek, kan worden vastgesteld overeenkomstig het voor het desbetreffende fonds vastgestelde percentage.

De in de bijlage opgenomen fondsen betreffen de uitkomsten van een eerste onderzoek. Van de overige niet genoemde fondsen zijn nog geen definitieve gegevens bekend. Zodra nieuwe gegevens zijn ontvangen en bevestigd, zal de lijst worden aangevuld met andere fondsen met het bijbehorende percentage.

Bijlage 1 bij DB2000-690

Naam Fonds

Percentage 1999

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabak en/of Tabaksprodukten

20

Stichting Sociaal Fonds HISWA

30

Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche

0

Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

10

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

0

Stichting Sociaal Fonds Melk- en Zuiveldetailhandelsbedrijf

17

Stichting Sociaal Fonds Gevestigde Bloemendetailhandel

0

Stichting Scholings- en Werkervaringsfonds Schildersbedrijf

56

De Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche ROGB

31

Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie

55

Stichting Sociaal Fonds Vervoer van Personen met Personenautos

65

Stichting Sociaal Fonds voor Ambulancebedrijven

11

Stichting Sociaal Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel

60

Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

70

Stichting Sociaal Fonds voor de Mortel- en Morteltransportonderneming

40

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf

84

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche

22

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Loodgieters-, Fitters-, en Centrale Verwarmingsbedrijf

91

Stichting Koeltechnisch Onderwijs

91

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de elektrotechnische bedrijfstak

88

Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

12

Stichting Sociaal Fonds Textieldetailhandel

8

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de tandtechniek

0

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de electrotechnische detailhandel

56

Stichting Fonds Scholing en Ordening voor het Besloten Busvervoer

43

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

40

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf

81

Deel: ' Besluit Inkomstenbelasting/loonbelasting '
Lees ook