Ministerie van Financien

Titel: Kosten deelneming middelijke buitenlandse deelneming

Besluit van 15 oktober 1999 nr. DB99/3319M

De plaatsvervangend Directeur-generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Ingevolge artikel 13, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: de Wet) zijn kosten die verband houden met een deelneming niet aftrekbaar, tenzij de kosten middellijk dienstbaar zijn aan het behalen van binnen het Rijk belastbare winst. Bij het besluit van 28 november 1995, nr. DB95/2527M, is voorzien in een tegemoetkoming ter zake van de verwerving van een minderheidsdeelneming in een feitelijk in Nederland gevestigd en bedrijfsmatig actief concern, inhoudende dat kosten worden geacht middellijk dienstbaar te zijn aan het behalen van binnen het Rijk belastbare winst. Deze tegemoetkoming hangt samen met het gebrek aan inzicht dat een 'kleine aandeelhouder' normaliter heeft in de omvang van de binnenlandse en buitenlandse activiteiten van het concern waarin hij deelneemt. Als evenwel het concern de kapitaalverschaffers 'uitnodigt' om te participeren kunnen deze eisen stellen en het voor de toepassing van artikel 13, eerste lid van de Wet benodigde inzicht verlangen, zodat er dan geen reden is voor de tegemoetkoming. Aan het slot van dit besluit is daarom een beperking aangebracht, namelijk dat de tegemoetkoming niet geldt bij de verwerving van een deelneming, of een uitbreiding daarvan, door middel van kapitaalstortingen bij emissies die niet openstaan voor alle aandeelhouders. Ook mag er geen sprake zijn van het verwerven of reeds bezitten van aandelen of andere stukken waaraan bijzondere zeggenschapsrechten zijn verbonden.

Mede naar aanleiding van vragen dienaangaande merk ik op dat het openstaan van de emissie reëel dient te zijn. Zulks kan blijken uit bijvoorbeeld advertenties, emissieprospectus, inschrijvingstermijnen en -voorwaarden, een greenshoe (de ruimte om de emissie te vergroten bij gebleken grote belangstelling) en de andere modaliteiten van de emissie.

Aan de constatering dat de emissie openstaat voor alle aandeelhouders staat naar mijn oordeel niet in de weg het enkele feit dat de emitterende vennootschap:


- bepaalt dat een inschrijver voor ten minste een bepaald minimum aantal aandelen moet deelnemen; of


- zich het recht voorbehoudt een inschrijving zonder enige opgave van reden te weigeren.

Bij de materiële toetsing achteraf zullen alle factoren in samenhang dienen te worden bezien. Daarbij kan de feitelijke toewijzing een aanwijzing vormen voor de Belastingdienst of een nader onderzoek naar de modaliteiten van de emissie nodig is.

Ten slotte merk ik op dat het eerder genoemde besluit van 28 november 1995, nr. DB95/2527M zal worden heroverwogen als de daarin geboden tegemoetkoming in betekenende mate wordt gebruikt om de heffingsgrondslag van de vennootschapsbelasting uit te hollen. In dergelijke gevallen zal geen zekerheid vooraf worden verstrekt.

Deel: ' Besluit Kosten deelneming middelijke buitenlandse deelneming '
Lees ook