Ministerie van Financien

Titel: Kostenvergoeding fiscale bezwaarprocedure

Directie Algemene Fiscale Zaken

De vaste Commissie voor Financiën uit de

Tweede Kamer der Staten Generaal

Postbus 20018,

2500 EA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

02.06.99/Fin-99-219

AFZ 1999-01753 U

Onderwerp

Kostenvergoeding fiscale bezwaarprocedure

Naar aanleiding van uw brief van 2 juni 1999 inzake de vergoeding van door belastingplichtigen in de fiscale bezwaarfase gemaakte kosten, deel ik u het volgende mee.

In mijn besluit van 10 juni 1998, nr. AFZ/1467M heb ik mij op het standpunt gesteld dat verzoeken om een vergoeding van kosten die zijn gemaakt terzake van de bezwaarfase, althans voorzover het daarbij gaat om gevallen waarin de inspecteur uitspraak heeft gedaan c.q. doet na 1 januari 1994, in beginsel niet voor inwilliging vatbaar zijn.

In mijn brief aan de Nationale Ombudsman van 8 april 1999 (kenmerk AFZ99/534U) waarnaar u verwijst, heb ik aangekondigd voornemens te zijn mijn beleid nader te verduidelijken, in die zin dat de Belastingdienst in gevallen waarin hij ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld (wèl) zal overgaan tot vergoeding van de in de bezwaarfase gemaakte kosten. Het begrip ernstig onzorgvuldig is ontleend aan de bestuursrechtspraak en duidt op een situatie waarin het bestuursorgaan als het ware tegen beter weten in heeft gehandeld. Voor de toepassing van dit begrip in de fiscale praktijk zal ik aansluiten bij de rechtspraak van de bestuursrechter op dit punt alsmede bij de standpunten die daarover zijn ingenomen bij het Voorontwerp van wet dat ertoe strekt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan te vullen met een regeling inzake de vergoeding van in voorprocedures gemaakte kosten (Commissie Scheltema, 17 september 1998). Ik stel mij voor de uitvoering van het aldus aangepaste beleid nauwlettend te volgen waarbij ik regelmatig zal bezien of dit beleid adequaat is.

Voorts verzoekt u mij de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een meer structurele oplossing met betrekking tot de kosten van de bezwaarfase. Met u ben ik van mening dat zon oplossing de voorkeur verdient. Niet alleen kunnen daardoor procedures voor de civiele rechter worden voorkomen maar ook de rechtszekerheid van belastingplichtigen is daarmee gediend.

De structurele oplossing die u nastreeft, ligt naar mijn mening besloten in het al genoemde Voorontwerp van wet dat ertoe strekt de Awb aan te vullen met een regeling inzake de vergoeding van in voorprocedures gemaakte kosten. Dit voorontwerp heeft mede betrekking op door belastingplichtigen gemaakte kosten in de bezwaarprocedure.

Het ligt in mijn voornemen op korte termijn in overleg te treden met de Minister van Justitie teneinde de mogelijkheden te bezien om de behandeling van dit ontwerp te bespoedigen.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. Vermeend.

Deel: ' Besluit Kostenvergoeding fiscale bezwaarprocedure '
Lees ook