Ministerie van Financien

Titel: Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen

MEDEDELING 14. Inwerkingtreding van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

DIRECTIE INTERNATIONALE FISCALE ZAKEN, AFDELING BILATERALE ZAKEN

Besluit van 18 februari 1999, nr.IFZ99/76M

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken deelt namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende mede.

Op 1 januari 1999 is het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (Besluit van 24 december 1998, Stb. 746) in werking getreden. Het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 (Besluit van 3 mei 1989, Stb. 164) is met ingang van 1 januari 1999 ingetrokken.

Voor zoveel nodig vraag ik hierbij uw bijzondere aandacht voor het volgende:

1. AWBZ-verzekerden

Artikel 7 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 voorziet in een algemene regeling voor de AWBZ-verzekering van niet in Nederland wonende personen die verzekerd zijn op grond van de Ziekenfondswet en die op grond van internationale coördinatieregelingen inzake sociale zekerheid in hun woonland recht hebben op medische zorg ten laste van de middelen van de Nederlandse sociale ziektekostenverzekering. De vorenbedoelde personen zijn ingevolge het genoemde artikel in Nederland verzekerd voor de AWBZ.

De Ziekenfondsraad dan wel het bevoegde ziekenfonds stelt de belastingdienst op de hoogte van het begin en einde van de registratie als rechthebbende op verstrekkingen. De belastingdienst behoeft derhalve niet zelfstandig te beoordelen of er sprake is van een zodanig recht op verstrekkingen in het woonland die ten laste van Nederland komen.

2. Post-actieven

De regering heeft besloten de uitbreiding van de kring van verzekerden voor de volksverzekeringen tot niet-ingezetenen die een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering ontvangen (in welke uitbreiding was voorzien in artikel 8 van het per 1 januari 1999 ingetrokken Besluit) te beëindigen. De effectuering hiervan bleek echter niet per 1 januari 1999 mogelijk. In verband hiermede blijft de vorenbedoelde uitbreiding, zoals blijkt uit artikel 26 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, tijdelijk tot 1 januari 2000 gehandhaafd (vgl. lid 6 van het genoemde artikel).

Wellicht ten overvloede wordt tenslotte nog opgemerkt dat met de intrekking van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 per 1 januari 1999 ook de in dat Besluit opgenomen overgangsbepalingen zijn komen te vervallen.

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, de directeur-generaal voor Fiscale Zaken,

mr. D.E. Witteveen.

Deel: ' Besluit kring verzekerden volksverzekeringen '
Lees ook