expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: kwaliteitseisen brandstoffen.......

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht Ministerraad
9 juli 1999

BESLUIT KWALITEITSEISEN BRANDSTOFFEN WEGVERKEER

Met ingang van 1 januari 2000 is het verboden om gelode benzine in de handel te brengen. Verder zullen vanaf 1 januari 2000 normen gaan gelden voor (ongelode) benzine (onder meer zwavelgehalte en loodgehalte) en diesel (onder meer polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Uiterlijk per 1 januari 2005 zullen deze normen verder worden aangescherpt. Dit staat in het Besluit kwaliteitseisen brandstoffen wegverkeer dat dient tot uitvoering van een Europese richtlijn Het doel van de richtlijn is de luchtverontreiniging die door het gebruik van deze brandstoffen in voertuigen voor het wegverkeer wordt veroorzaakt, te verminderen.

RVD, 09.07.1999

09 jul 99 19:11

Deel: ' Besluit kwaliteitseisen brandstoffen wegverkeer '
Lees ook